Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer, konferanse 12.november 2018

Nevroutviklingsforstyrrelser er en felles betegnelse for diagnosene ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourette syndrom. Mange personer med en eller flere av disse diagnosene har atferd som kan utfordre de som er rundt dem. Det kan for eksempel dreie seg om sosiale utfordringer, vegring, søvnvansker, spisevansker, aggresjon, utagering og psykiske tilleggslidelser.

Konferansen fokuserer på disse utfordringene hos personer med nevroutviklingsforstyrrelser og et normalt eller høyt evnenivå, i aldersspennet fra skolebarn til voksne. Forelesningene vil belyse hvordan atferd som utfordrer kan gjenkjennes, forstås, forebygges og behandles.

Se nettside for mer informasjon: https://innsida.ntnu.no/start/#/feed//da27745b-f3eb-3f6d-bd19-197014b2f326

Påmeldingslenke: https://www.ntnu.no/machform/view.php?id=229977

Det vil være mulig å følge konferansen som videokonferanse/streaming.

Denne saken ble opprinnelig publisert hos Vårres regionalt brukerstyrt senter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *