Vi styrker brukerstemmen

Definisjon

Knutepunkt for Recovery har basis i et tydelig brukerperspektiv, styrker brukerstemmen på alle nivå og bidrar til gode recoverybaserte tjenester i kommuner og foretak. Knutepunktene skal forebygge psykososiale problemer og gi mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, mulighet for bedring og mestring og en verdig livssituasjon.

I recoveryarbeidet blir livserfaring kompetanse. Knutepunktene bygger på den kraften som ligger i brukeres og pårørendes erfaringer og kunnskap om hva som bidrar til bedring og god livskvalitet. Brukernes erfaring og kunnskap legges til grunn for utvikling av metoder og verktøy, kurs, tjenesteutvikling, forskning, undervisning og veiledning.

Regionalt utgjør knutepunktene fysiske steder, nasjonalt utgjør knutepunktene et nettverk.

Hensikt

 • Deltakelse og inkludering i samfunnet for alle.
 • God livskvalitet og en verdig livssituasjon for mennesker med psykososiale utfordringer.
 • Økt kunnskap, ferdigheter, og kompetanse om recovery i alle ledd og nivåer.
 • Gode recovery prosesser for brukerne, effektive tjenester og bedre ressursutnyttelse.

Funksjon

 • Bygge kunnskap om recovery ut fra et brukerperspektiv.
 • Bidra til at mennesker styrker seg selv gjennom aktiv deltakelse sammen med andre.
 • Styrke brukerstemmen og sørge for at brukererfaring blir gyldig kompetanse.
 • Fremme recovery orientert kunnskap og praksis ut fra brukernes perspektiv, i forskning, utdanning og utforming av helse- og velferdstjenester.
 • Fremme menneskerettigheter og samfunnsmessig deltakelse.
 • Være en ressurs- og kompetansebase for recovery som bistår og samarbeider med brukerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, kompetansemiljøer, kommuner og helseforetak.

Aktiviteter

 • Utvikler og anvender metoder og verktøy som styrker enkeltpersoner og grupper.
 • Gir folk muligheter til aktivitet, arbeid og deltakelse i samfunnet.
 • Samler, dokumenterer og formidler kunnskap fra brukere og pårørende, og bidrar til at den legges til grunn for recoverybasert praksis.
 • Bygger og deltar i nettverk som bidrar til å fremme brukerperspektivet, styrke brukermiljøer og bygge bro mellom fag og erfaring.
 • Informerer og fremmer kunnskap om menneskerettighetene og pasient- og brukerrettighetene.
 • Jobber for å synliggjøre folks ressurser og motvirke stigmatisering og utenforskap.

Merverdi

 • Håp og muligheter til aktivitet, arbeid og utvikling av en positiv identitet for mennesker med psykososiale utfordringer.
 • Ny kunnskap om hvordan psykososiale helseutfordringer kan forebygges og mestres.
 • God ressursutnyttelse og bedre kvalitet på tjenestene for brukere og pasienter.
 • Bedre folkehelse, økt deltakelse og en verdig livssituasjon for utsatte grupper i samfunnet.