E-læringsforedrag om brukermedvirkning til spesialistutdanningen til RPUB øst og sør

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

For litt siden var Juni i KBT på innspilling av et e-læringsforedrag om brukermedvirkning for barn og unge for spesialistutdanningen til RBUP øst og sør.  Filmen/ foredraget er for de som tar spesialistutdanningen innen barn og unges psykiske helse på RBUP. Når den er ferdig, blir den lagt inn på læringsplattformen til utdanningen.  

Ønsker mer kunnskap om brukermedvirkning  

Bestillingen vi fikk, var en e-læringsfilm om brukermedvirkning, samvalg og dilemmaer hos barn og unge.  Målgruppen er pedagoger, psykologer, leger, barnevernspedagoger, sosionomer og helsesykepleiere som tar en 2,5 års fordypning i barn og unges psykiske helse. De har enten nøkkelposisjoner i tjenester i kommunene, eller jobber i spesialisthelsetjenesten.  

De ville gjerne høre om hvordan behandlere kan bringe barn og unges stemme sterkere inn i deres egen behandling. Hvordan kan de gjøre det best mulig, hva ønsker de unge selv å medvirke til og hva er viktig for barn og unge? I tillegg ønsket de at foredraget skulle ta for seg relevant lovverk, barnekonvensjonen med mer.  

Brukermedvirkning på individ- og systemnivå 

Brukermedvirkning for barn og ungdom kan skje på flere nivå. På systemnivå betyr brukermedvirkning for eksempel at representanter for barn og ungdom involveres i utformingen av tjenesten. På individnivå betyr brukermedvirkning å lytte til det barnet og ungdommen sier og ta de med på råd i saker som angår dem selv.  

Hvordan ønsker ungdom å medvirke?  

Ungdom ønsker stort sett å medvirke i alt som omhandler deres eget liv og behandling. 

Noe av det viktigste de ønsker å medvirke på er:  

  • Hvem de skal snakke med 
  • Hva det skal snakkes om/ hvilken type behandling de skal motta 
  • Hvor de skal møtes 

Medvirkning innebærer ikke at ungdommene nødvendigvis skal få bestemme hva som skal skje og gjøres til enhver tid.  Noen ganger må behandlere ta beslutninger som strider imot ungdommenes ønsker. Det kan dreie seg om problemstillinger knyttet til bruk av rusmidler, spiseforstyrrelser, selvskading, informasjon til foreldre, melding til barnevern osv.   

Det finnes alltid rom for medvirkning   

Medvirkning kan likevel ivaretas ved at ungdommene blir spurt om hva behandlere kan gjøre for at det skal bli lettere for dem å spise eller slutte å ruse seg. Ungdommen kan f. eks få velge om den vil veie seg i begynnelsen eller slutten av timen, eller om den vil ha gulost eller brunost på brødskiva. Uansett hvilke beslutninger som blir tatt bør ungdommene alltid informeres om grunnen til at ulike beslutninger eller eventuelle tiltak bli iverksatt. Informasjon er en forutsetning for medvirkning. 

 

Lærer om brukermedvirkning i praksis og relevant lovverk 

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. I foredraget lærer studentene blant annet om Pasient- og brukerrettighetsloven: §3-1 Pasientens eller brukerens rett til medvirkning. Den sier blant annet at  

“ Pasient eller bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasient eller bruker har blant annet rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer og undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon. Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal gis informasjon og høres. Det skal legges vekt på hva barnet mener, i samsvar med barnets alder og modenhet.”  

Det refereres også kort til annet relevant lovverk som:  

  • Barnekonvensjonen  
  • Helsepersonelloven 
  • Lov om psykisk helsevern 
  • Nasjonale helse- og sosialpolitiske strategier, veiledere, retningslinjer m.m  

 

Trenger du et foredrag om brukermedvirkning?

Vi takker for oppdraget, og håper forelesningen blir nyttig.

Har du behov for et foredrag eller forelesning? Send e-post til post@kbtkompetanse.no, så ser vi hva vi får til.  

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.