Erfaringer fra Selvstyrkingskurs i Sandnes

Verktøykassa for Brukermedvirkning avholdt selvstyrkingskurs i Sandnes, i samarbeid med Vestavind brukerstyrt senter i november og desember 2018. Det var åtte fornøyde brukere som deltok. Her jobbet de med å opparbeide seg økt kunnskap og bevissthet omkring teamene brukermedvirkning, kommunikasjon og empowerment i eget liv. Brukerne jobbet aktivt og det var mye humor. De ga mye av seg selv både til hverandre og til oss som kursledere. På slutten av selvstyrkingskurset tok vi en felles oppsummering av hva de satt igjen med nå som kurset var over. Brukerne beskriver sin opplevelse av å ha vært med på selvstyrkingkurset slik:

–          Har fått økt informasjon og kunnskap om rettigheter og plikter som bruker. Individuell plan (IP) ble et viktig verktøy for å sikre brukermedvirkning

–          Det å ha mål og en plan er viktig for å styrke seg selv

–          Det sosiale fellesskapet i gruppa av likepersoner ble viktig- å bli møtt, sett og forstått

–          Ble motivert til å fortsette å jobbe med selvstyrking og empowermentarbeidet etter endt kurs. Vi oppretter egen Facebook gruppe og vil jobbe videre.

–          Har blitt mer løsningsfokusert

–          Måten kurset var lagt opp på resulterte i økt bevissthet og kunnskap, som igjen førte til større opplevelse av egenverdi og styrke

En bruker beskriver sin opplevelse slik:

 «Jeg hadde mange aha opplevelser underveis i kursets  fire dager, og sitter igjen med mange gode løsninger på hverdagsproblemer som jeg raskt kan innlemme i hverdagen uten å bruke mye energi. Det var også godt å komme i en gruppe der ingen dømmer hverandre, men støtter og motiverer»


Denne saken ble opprinnelig publisert hos Sagatun brukerstyrt senter.