Historisk i Trondheim kommune – Brukerråd på systemnivå

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

Mandatet ble gitt av konstituert kommunalsjef for psykisk helse og rustjenestene – Viviann Sandberg Larsen, til Brukerrådet den 18.6.2024. Innholdet i mandatet er som følger:

Kort bakgrunn
Bruker- og pårørendemedvirkning er et prioritert satsingsområde i Trondheim kommune.
Trondheim kommune erkjenner at god kvalitet på tjenestene forutsetter at brukerens,
pasientens og pårørendes erfaringer og synspunkter blir lyttet til under utvikling av
tjenestene.

Målgruppen for dette Brukerrådet finnes innenfor tjenesteområdene psykisk helse og rus.

Formål
Brukerrådet skal bidra med bruker- og pårørendekompetanse i Trondheim kommunes
arbeid med utvikling av rus- og psykisk helsefeltet.

Brukerrådet skal være et samarbeidsforum for gjensidig informasjon og drøfting av
aktuelle problemstillinger som bringes inn fra begge parter. Dette er en del av kommunens
arbeid med å sikre brukermedvirkning på systemnivå. Brukerrådet er ikke en erstatning for
annen brukermedvirkning i tjenestene.

Oppgaver
Representantene forventes å ha bruker- eller pårørendeerfaring, god kjennskap til feltet de
representerer, og helst erfaring med bruker- og/eller pårørendemedvirkning på
systemnivå.

 • Brukerrådet skal være en drøftingsarena der brukerorganisasjonene kan fremme ulike saker på systemnivå
 • Skal være et rådgivende organ i saker som angår tjenestetilbudet til pasienter og pårørende
 • Sikre at synspunkter fra brukerorganisasjonene blir tatt med i utviklingen av
  tjenester og planverk
 • Skal bidra i oppfølging av pasient- og brukerundersøkelser fra sentrale
  myndigheter
 • Skal bidra i kvalitetssikring av pasient- og brukerundersøkelser som gjennomføres i
  Trondheim kommunes regi.

Brukerrepresentanter og brukerorganisasjonene:

 • Brukerrådet består av inntil 11 brukerrepresentanter oppnevnt av
  bruker-/pårørende-organisasjonene
 • Brukerrådet består av 1 brukerrepresentant fra hver organisasjon, men det
  anbefales å oppnevne en stedfortreder for den som møter fast i brukerrådet.
 • Brukerrepresentanten oppnevnes for en 2 års periode. Ved første valgperiode vil
  medlemmene velges for 2 og 3 år for å sikre kontinuitet i brukerrådet.
 • Brukerorganisasjonene har ansvaret for å gi informasjon om hvem som er
  brukerrepresentant, og sikre at de har relevant kursing og opplæring fra egen
  organisasjon.

Brukerrepresentantene forplikter seg til å:

 • Prioritere brukerrådets møter
 • Holde seg oppdatert innen egen organisasjon på politiske og/eller faglige planer
 • Bidra til et godt samarbeid og god møtestruktur
 • Undertegne taushetserklæring
 • Når en beslutning er tatt i fellesskap i brukerrådet skal den holdes

Organisering av Brukerråd:

 • Brukerrådets leder og nestleder velges blant brukerrådets representanter. Leder og
  nestleder velges for 2 år i gangen og kan max sitte i tre perioder sammenhengende.
 • Brukerrådets leder er møteleder i brukerrådets møter.
 • Brukerorganisasjonene oppfordres til å skifte ut medlemmene i brukerrådet ved
  jevne mellomrom for å sikre brukerrådets uavhengighet.
 • Trondheim kommune har en sekretariatsfunksjon for brukerrådet.
 • Arbeidsutvalg (AU) består av leder, nestleder og sekretariat. Arbeidsutvalget
  gjennomgår og forbereder saker før brukerrådsmøtet.
 • Brukerrådet kan oppnevne representanter til utvalg, komiteer og prosjekter, og til å
  bistå kommunen med relevant representasjon. Den som representerer har ansvar
  for å melde tilbake til brukerrådet om prosesser eller annet av brukerrådets
  interesse.
 • Brukerrådet avholdes 4 -6 ganger per år, men noe hyppigere i startfasen.
 • Brukerrådsmøter avholdes fortrinnsvis på dagtid.
 • Møteplanen planlegges for et halvår om gangen.
 • Trondheim kommune ved virksomhetsområdet for psykisk helse- og rustjenester
  har ansvar for innkalling, dagsorden og referat v/oppnevnt sekretær for
  brukerrådet.
 • Brukerorganisasjonene har ansvar for å komme med forslag til aktuelle saker, og
  helst melde dette inn 14. dager før Brukerrådsmøtene.
 • Sakliste sendes som regel ut 7 dager før møtet.
 • Brukerrådet skal evaluere sin virksomhet årlig, hver juni måned.
 • Brukerrådet behandler ikke enkeltsaker eller klagesaker (pasientsaker).

Organisasjonene og deres representanter

Observatør:
Vårres regionalt brukerstyrt senter: Arthur Mandahl

Habilitet:
Brukerrådets representanter må selv melde fra om det oppstår habilitetsutfordringer.

Mandatet opprettet:
Mai 2024

Evalueres:
Årlig i juni

Ansvar
Ansvarlig kommunalsjef: Viviann Sandberg Larsen
Brukerrådet PHR sin sekretær, oppnevnt av Trondheim kommune:
Anita Mian

Andre deltakere fra Trondheim kommune:
Enhetslederne i virksomhetsområde psykisk helse og rustjenestene:
Kåre Rønnes (Enhet for psykisk helse og rus)
Hilde Hustad Evjen (Botiltak og treffsted psykisk helse)
Pia Bjordal (Enhet for rustjenester)

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.