Introduksjon: Vestavind brukerstyrt senter

Ansatte og kursdeltakere på Vestavind brukerstyrte senter
Ansatte og kursdeltakere på Vestavind brukerstyrte senter

Vestavind er ett av seks regionale brukerstyrte senter i Norge. Vi holder til i Sandnes og gir tilbud lokalt og regionalt. Senteret er en stiftelse der ADHD Norge, BAR (barn av rusmisbrukere) og LPP (landsrådet for pårørende innen psykisk helse) er representert i styret. Senteret er diagnoseuavhengig og åpent for alle. Vår målgruppe er unge voksne og voksne med utfordringer innen psykisk helse, rus eller andre livsutfordringer. Tilbudet er rusfritt.

Vi jobber ut fra en recoverytankegang der alle deltar ut i fra egne forutsetninger og muligheter. Vi tror på kraften som ligger i menneskers egen erfaring og kunnskap om hva som bidrar til bedring av en vanskelig livssituasjon. Gjennom aktivitet, deltakelse, kompetansebygging og handling vil vi bidra til at den enkelte finner sine interesser og ressurser, opplever mening og mestring, får tilbake troen på seg selv og styrker evnen til å mestre eget liv.

Visjon og målsetting

Vår visjon er:

Eierskap i eget liv – en unik plattform for unike mennesker, uansett bakgrunn

– Vestavind brukerstyrte senter

Overordnet mål:

Vestavind skal styrke brukermedvirkningen innen psykisk helse- og rusfeltet, drive informasjons- og kursvirksomhet på regionalt nivå, samt spre brukererfaringer, kompetanse og eksempler på god praksis. Med dette skal brukere og pårørende settes i stand til å ta en aktiv rolle i eget liv og tjenestene skal utvikles i et bruker- og mestringsperspektiv, der bruker er viktigste aktør.

Mål:

  1. Vi skal fremme brukerstemmen i møte med tjenesteytere og offentlige myndigheter
  2. Vi skal drive informasjons- og kursvirksomhet
  3. Spre brukererfaringer, kompetanse og eksempler på god praksis
Mestring gjennom aktivitet