NYTT STUDIE: KUNNSKAPSUTVIKLING PÅ ARBEIDSPLASSEN

Det starter opp et nytt studie i mars 2020. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Rom Agder, Alarm, NORCE og UiA. Aktuelt både for fagpersoner og brukerrepresentanter.

https://www.uia.no/studieplaner/topic/SV-911-1

Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen – temanettverk

SV-911-1

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Metodekunnskap på bachelornivå

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet vil studentene:

  • kunne initiere og drive utviklingsarbeid på eget arbeidssted
  • ha kunnskap om ulike metodiske tilnærminger og ulike kunnskapsformer
  • kunne systematisere og formidle erfaringskunnskap basert på praktikerforskning
  • ha kunnskap om læring i organisasjoner
  • ha utdypende kjennskap til utvikling av ett bestemt tematisk område på arbeidsplassen

Innhold

Tematisk er emnet to-delt. Del 1 utgjør ca sju studiepoeng og er knyttet til tema i utviklingsarbeid i tjenesteutøvelse på arbeidsplassen. Del 2 er knyttet til området som utviklingsarbeidet rettes mot. Tema kan variere fra år til år.

Fellestema, som inngår i del 1, er hvordan en planlegger og etablerer ulike typer utviklingsarbeid med ulike formål. Det skal arbeides med spørsmål knyttet til fagutvikling, praktikerforskning og aksjonsforskning, og hvordan en innhenter erfaringer med utgangspunkt i praksis på en systematisk måte. Videre skal det i emnet arbeides med læring i organisasjoner og hvordan ny kunnskap kan integreres og få betydning for praksis.

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Lærerledet veiledning på hvert prosjekt, undervisning og seminar.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Muntlig framlegg av utviklingsprosjektet må godkjennes som bestått før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Skriftlig rapport fra utviklingsprosjektet leveres enten individuelt eller i gruppe på maks fire personer. Prosjektrapporten skal være på 12-20 sider. Min. 12 sider for individuell rapport og maks. 20 sider for grupperapport. Det gis gradert karakter. I tillegg skal det være en individuell muntlig eksamen som kan justere karakteren.

Studentevaluering

Studentevaluering gjennomføres i slutten av semesteret og i form av utfylling av et elektronisk spørreskjema i Canvas.

Tilgang for privatister

Nei.

Annen informasjon

Ansvarlig fakultet: Fakultet for samfunnsvitenskap

Kontaktperson:

Julie Pihlmann. Tlf: 38 14 23 73. E-post: julie.pihlmann@uia.no

Sigrid Nordstoga. Tlf. 28 14 17 25. E-post; Sigrid.nordstoga@uia.no

Denne saken ble opprinnelig publisert hos ROM-Agder Brukermedvirkning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *