Om Knutepunkt for Recovery

Definisjon

Knutepunkt for Recovery har basis i et tydelig brukerperspektiv, styrker brukerstemmen på alle nivå og bidrar til gode recoverybaserte tjenester i kommuner og foretak. Knutepunktene skal forebygge psykososiale problemer og gi mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, mulighet for bedring og mestring og en verdig livssituasjon.

I recoveryarbeidet blir livserfaring kompetanse. Knutepunktene bygger på den kraften som ligger i brukeres og pårørendes erfaringer og kunnskap om hva som bidrar til bedring og god livskvalitet. Brukernes erfaring og kunnskap legges til grunn for utvikling av metoder og verktøy, kurs, tjenesteutvikling, forskning, undervisning og veiledning.

Regionalt utgjør knutepunktene fysiske steder, nasjonalt utgjør knutepunktene et nettverk.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom de regionale brukerstyrte sentrene i Norge; Bikuben regionale brukerstyrte senter, Vårres regionale brukerstyrte senter Midt Norge, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT, Sagatun Brukerstyrt Senter og Rom-Agder. I 2018 ble det også etablert et nytt regionalt brukerstyrt senter i Sandnes i Rogaland, som heter «Vestavind». Det nye senteret er helt i oppstartsfasen, men er inkludert i prosjektet.

Sentrene har søkt og fått midler fra Helsedirektoratet for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet startet opp i mai 2017 og skal etter planen vare ut 2018. Ved avslutning av prosjektet skal det overleveres en rapport til Helsedirektoratet som beskriver hva «knutepunktene» skal inneholde, hvilket oppdrag og ansvar de skal ha og hvilke funksjoner og oppgaver de skal dekke på regionalt nivå. Det skal også legges fram forslag til en overbygning på nasjonalt nivå, i form av en strukturert samarbeidsmodell. Samarbeid og avgrensning mot andre aktører som jobber med recovery skal også beskrives.

Fra venstre: Tor Inge Martinsen (styreleder Sagatun Brukerstyrt senter), Karl Johan Johansen (styreleder KBT, leder for Knutepunkt for Recovery), Rune Knudsen (leder for Vestavind brukerstyrt senter), Kårhild Husom Løken (daglig leder for Sagatun Brukerstyrt senter, leder for Knutepunkt for Recovery), Ann-Kirsti Brustad (Bikuben regionalt brukerstyrt senter), Anne Marie Løland Jensen (ROM-Agder), Dagfinn Bjørgen (daglig leder KBT) og Arthur Mandahl (daglig leder Vårres regionalt brukerstyrt senter)

Hensikt

Prosjekt «Knutepunkt for recovery» er satt i gang for å videreutvikle de regionale brukerstyrte sentrene til å ivareta en funksjon som regionale Knutepunkt for Recovery. Prosjektet skal bidra til å styrke samarbeidet mellom sentrene, systematisere kunnskap og erfaring som er utviklet på sentrene, og definere hvordan kunnskap og erfaring fra hvert senter skal brukes inn i en felles recoveryorientert praksis.

 • Deltakelse og inkludering i samfunnet for alle.
 • God livskvalitet og en verdig livssituasjon for mennesker med psykososiale utfordringer.
 • Økt kunnskap, ferdigheter, og kompetanse om recovery i alle ledd og nivåer.
 • Gode recoveryprosesser for brukerne, effektive tjenester og bedre ressursutnyttelse.

 

Funksjon

 • Bygge kunnskap om recovery ut fra et brukerperspektiv.
 • Bidra til at mennesker styrker seg selv gjennom aktiv deltakelse sammen med andre.
 • Styrke brukerstemmen og sørge for at brukererfaring blir gyldig kompetanse.
 • Fremme recoveryorientert kunnskap og praksis ut fra brukernes perspektiv, i forskning, utdanning og utforming av helse- og velferdstjenester.
 • Fremme menneskerettigheter og samfunnsmessig deltakelse.
 • Være en ressurs- og kompetansebase for recovery som bistår og samarbeider med brukerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, kompetansemiljøer, kommuner og helseforetak.

 

Aktiviteter

 • Utvikler og anvender metoder og verktøy som styrker enkeltpersoner og grupper.
 • Gir folk muligheter til aktivitet, arbeid og deltakelse i samfunnet.
 • Samler, dokumenterer og formidler kunnskap fra brukere og pårørende, og bidrar til at den legges til grunn for recoverybasert praksis.
 • Bygger og deltar i nettverk som bidrar til å fremme brukerperspektivet, styrke brukermiljøer og bygge bro mellom fag og erfaring.
 • Informerer og fremmer kunnskap om menneskerettighetene og pasient- og brukerrettighetene.
 • Jobber for å synliggjøre folks ressurser og motvirke stigmatisering og utenforskap.

 

Merverdi

 • Håp og muligheter til aktivitet, arbeid og utvikling av en positiv identitet for mennesker med psykososiale utfordringer.
 • Ny kunnskap om hvordan psykososiale helseutfordringer kan forebygges og mestres.
 • God ressursutnyttelse og bedre kvalitet på tjenestene for brukere og pasienter.
 • Bedre folkehelse, økt deltakelse og en verdig livssituasjon for utsatte grupper i samfunnet.