Om Knutepunkt for Recovery

Hvordan jobber vi videre med det?

De regionale brukerstyrte sentrene har gjennomført et to-årig utredningsprosjekt for å bli regionale Knutepunkt for Recovery. I prosjektet har vi hatt faglig veiledning og god bistand fra Universitetet i Sør-Øst Norge ved Marit Borg. Sluttrapporten fra prosjektet er overlevert Helsedirektoratet med anbefalinger for innhold og funksjon for regionale Knutepunkt for Recovery. Helsedirektoratet anbefaler at arbeidet videreføres som en del av sentrenes ordinære virksomhet, i tråd med anbefalingene i rapporten.

Hvem er vi og hva gjør vi?

Regionale «Knutepunkt for Recovery» skal være brukerstyrte ressurs- og kompetansebaser for recovery, som bistår og samarbeider med bruker- og pårørendeorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, kompetansemiljøer, kommuner og helseforetak. Sentrene gir også tilbud til brukere og pårørende som ikke er organisert. Sentrenes kjerneoppgaver vil være livsmestring, brukermedvirkning og tjenesteutvikling, med utgangspunkt i brukere og pårørendes erfaring og kunnskap. Kunnskap og erfaring fra brukere og pårørende systematiseres og anvendes som grunnlag for kurs og mestringstilbud og bringes inn i forskning, undervisning og tjenesteutvikling. Vi mener at sentrene har et stort potensial for å kunne fremme brukernes «eierskap» til recovery, sørge for at erfaringskunnskap er likestilt med fagkunnskap og på den måten bygge bro mellom fag, forskning og erfaring.

Hovedmålet for «Knutepunkt for Recovery» er å gi mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus og deres pårørende, mulighet for bedring og mestring og en verdig livssituasjon. Recovery foregår i den enkelte personens liv der man får støtte og muligheter til å leve et liv med mening og innhold i sitt lokalmiljø, på tross av symptomer og psykososiale utfordringer. Livsmestring og livskvalitet er norske begreper som brukes i folkehelsearbeidet, og som har mye til felles med «recovery». Det handler om mestring, myndiggjøring, tilhørighet, utvikling og vekst, opplevelse av mening og positive relasjoner, samt muligheter til arbeid og deltakelse i samfunnet. 

«Knutepunktene» skal være aktive i prosjekter og pådrivere for utvikling av gode lokalmiljø-løsninger som fremmer aktivitet, arbeid, fellesskap, trygghet og opplevelse av tilhørighet. Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse må settes i fokus. Med dette vil vi oppnå:

  • Aktivitet, utdanning, arbeid og utvikling av en positiv identitet for mennesker med psykososiale utfordringer.  
  • Håp, og ny kunnskap om hvordan psykososiale utfordringer kan forebygges og mestres.  
  • Anerkjennelse og anvendelse av recoverybasert erfaringskunnskap, økt deltakelse og en verdig livssituasjon for alle grupper i samfunnet.  
  • God ressursutnyttelse, mer samarbeid og like verd mellom brukere og fagpersoner.   

Sentrene ser et stort behov for lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utvikling av recoverybaserte metoder og verktøy og utvikling av nettverk og arenaer for diskusjon og utvikling av feltet videre. De regionale brukerstyrte sentrene har en rekke samarbeidspartnere og deltar i mange ulike nettverk både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, som vi vil bygge videre på.

Videreføring av recoverysamarbeidet

Styringsmøte på Kronen Gaard Hotel

De regionale brukerstyrte sentrene var samlet på ærverdige Kronen Gaard i Sandnes 23. april og 24. april 2019, for å drøfte hvordan vi viderefører Knutepunkt-samarbeidet. I løpet av samlingen ble det også tid til et besøk på nyopprettede Jæren Recovery College og på Vestavind regionale brukerstyrte senter, som ble etablert i 2018 og som er en del av Knutepunkt-samarbeidet. Se egen sak.

Det er stor enighet i styringsgruppa for «Knutepunkt for Recovery» om at prosjektet har vært inspirerende og nyttig for alle sentrene og at det må fortsette. Vi har laget en ambisiøs plan for videreføring av arbeidet og denne må justeres noe i tråd med økonomisk rammer og ressurser til rådighet på sentrene. Prioriterte områder for 2019 vil være kompetanseutvikling både felles og på hvert senter og utvikling av rollen og oppgaven som regional utviklingsaktør for recovery.

Workshop 2018 og 2019

Høsten 2018 inviterte vi til en workshop på Gardermoen for å legge fram våre planer for etablering av regionale «Knutepunkt for Recovery». Vi vil invitere til en lignende samling kommende høst, nærmere bestemt 7. november 2019 på Gardermoen. Der vil vi legge fram forslag og anbefalinger fra prosjektet og invitere til diskusjon og refleksjon med samarbeidspartnere og andre recoveryorienterte miljøer om hvordan vi i fellesskap skal utvikle dette feltet videre, til beste for befolkningen.


Informasjon

Nettsiden www.recoveryknutepunkt.no vil bli brukt til felles informasjon om Knutepunkt-samarbeidet og med egen informasjon fra hvert senter om hva som skjer innen recovery i de ulike regionene.

Kårhild Husom Løken, daglig leder for Sagatun Brukerstyrt Senter er valgt til leder for samarbeidet videre. Hun kan kontaktes på telefon 97978456 eller e-post: karhild@sagatun.no. Ellers kan dere kontakte lederne for de ulike sentrene: