Historisk i Trondheim kommune – Brukerråd på systemnivå

Mandatet ble gitt av konstituert kommunalsjef for psykisk helse og rustjenestene – Viviann Sandberg Larsen, til Brukerrådet den 18.6.2024. Innholdet i mandatet er som følger:

Kort bakgrunnBruker- og pårørendemedvirkning er et prioritert satsingsområde i Trondheim kommune.Trondheim kommune erkjenner at god kvalitet på tjenestene forutsetter at brukerens,pasientens og pårørendes erfaringer og synspunkter blir lyttet til under utvikling avtjenestene.
Målgruppen for dette Brukerrådet finnes innenfor tjenesteområdene psykisk helse og rus.

FormålBrukerrådet skal bidra med bruker- og pårørendekompetanse i Trondheim kommunesarbeid med utvikling av rus- og psykisk helsefeltet.
Brukerrådet skal være et samarbeidsforum for gjensidig informasjon og drøfting avaktuelle problemstillinger som bringes inn fra begge parter. Dette er en del av kommunensarbeid med å sikre brukermedvirkning på systemnivå. Brukerrådet er ikke en erstatning forannen brukermedvirkning i tjenestene.

OppgaverRepresentantene forventes å ha bruker- eller pårørendeerfaring, god kjennskap til feltet derepresenterer, og helst erfaring med bruker- og/eller pårørendemedvirkning påsystemnivå.

Brukerrådet skal være en drøftingsarena der brukerorganisasjonene kan fremme ulike saker på systemnivå
Skal være et rådgivende organ i saker som angår tjenestetilbudet til pasienter og pårørende
Sikre at synspunkter fra brukerorganisasjonene blir tatt med i utviklingen avtjenester og planverk
Skal bidra i oppfølging av pasient- og brukerundersøkelser fra sentralemyndigheter
Skal bidra i kvalitetssikring av pasient- og brukerundersøkelser som gjennomføres iTrondheim kommunes regi.

Brukerrepresentanter og brukerorganisasjonene:

Brukerrådet består av inntil 11 brukerrepresentanter oppnevnt avbruker-/pårørende-organisasjonene
Brukerrådet består av 1 brukerrepresentant fra hver organisasjon, men detanbefales å oppnevne en stedfortreder for den som møter fast i brukerrådet.
Brukerrepresentanten oppnevnes for en 2 års periode. Ved første valgperiode vilmedlemmene velges for 2 og 3 år for å sikre kontinuitet i brukerrådet.
Brukerorganisasjonene har ansvaret for å gi informasjon om hvem som erbrukerrepresentant, og sikre at de har relevant kursing og opplæring fra egenorganisasjon.

Brukerrepresentantene forplikter seg til å:

Prioritere brukerrådets møter
Holde seg oppdatert innen egen organisasjon på politiske og/eller faglige planer
Bidra til et godt samarbeid og god møtestruktur
Undertegne taushetserklæring
Når en beslutning er tatt i fellesskap i brukerrådet skal den holdes

Organisering av Brukerråd:

Brukerrådets leder og nestleder velges blant brukerrådets representanter. Leder ognestleder velges for 2 år i gangen og kan max sitte i tre perioder sammenhengende.
Brukerrådets leder er møteleder i brukerrådets møter.
Brukerorganisasjonene oppfordres til å skifte ut medlemmene i brukerrådet vedjevne mellomrom for å sikre brukerrådets uavhengighet.
Trondheim kommune har en sekretariatsfunksjon for brukerrådet.
Arbeidsutvalg (AU) består av leder, nestleder og sekretariat. Arbeidsutvalgetgjennomgår og forbereder saker før brukerrådsmøtet.
Brukerrådet kan oppnevne representanter til utvalg, komiteer og prosjekter, og til åbistå kommunen med relevant representasjon. Den som representerer har ansvarfor å melde tilbake til brukerrådet om prosesser eller annet av brukerrådetsinteresse.
Brukerrådet avholdes 4 -6 ganger per år, men noe hyppigere i startfasen.
Brukerrådsmøter avholdes fortrinnsvis på dagtid.
Møteplanen planlegges for et halvår om gangen.
Trondheim kommune ved virksomhetsområdet for psykisk helse- og rustjenesterhar ansvar for innkalling, dagsorden og referat v/oppnevnt sekretær forbrukerrådet.
Brukerorganisasjonene har ansvar for å komme med forslag til aktuelle saker, oghelst melde dette inn 14. dager før Brukerrådsmøtene.
Sakliste sendes som regel ut 7 dager før møtet.
Brukerrådet skal evaluere sin virksomhet årlig, hver juni måned.
Brukerrådet behandler ikke enkeltsaker eller klagesaker (pasientsaker).

Organisasjonene og deres representanter

Observatør:Vårres regionalt brukerstyrt senter: Arthur Mandahl
Habilitet:Brukerrådets representanter må selv melde fra om det oppstår habilitetsutfordringer.
Mandatet opprettet:Mai 2024
Evalueres:Årlig i juni
AnsvarAnsvarlig kommunalsjef: Viviann Sandberg LarsenBrukerrådet PHR sin sekretær, oppnevnt av Trondheim kommune:Anita Mian
Andre deltakere fra Trondheim kommune:Enhetslederne i virksomhetsområde psykisk helse og rustjenestene:Kåre Rønnes (Enhet for psykisk helse og rus)Hilde Hustad Evjen (Botiltak og treffsted psykisk helse)Pia Bjordal (Enhet for rustjenester)

Read More

Ledig stilling på Glimt Recoverysenter – Musikk og kunstansvarlig

Glimt Recoverysenter er et recoveryorientert lavterskeltilbud som holder til i trivelige lokaler på Heimdal i Trondheim. Glimt er en åpen møteplass på dagtid for alle over 18 år, som av ulike grunner står utenfor skole- og arbeidsliv. Vi ønsker å bidra til en meningsfull hverdag, og det er opp til hver enkelt å avgjøre om det er en kopp kaffe i godt selskap eller deltakelse på kurs og aktiviteter.  
Glimt Recoverysenter er også en kulturell plattform med fokus på å bygge opp under deltakernes interesser, ressurser og talenter. Glimt understøtter en meningsfull hverdag gjennom å være en læringsarena og et sosialt møtepunkt som bidrar til hverdagsmestring. Vi støtter våre deltakere etter behov, om det er i oppstart eller over en lengre periode. Vi kan delta i ansvarsgrupper og ha helsehjelpsamtaler, med mål om å legge til rette for best mulig utbytte av Glimt som et ressurssted i den enkeltes liv. 
Deltakerne på senteret er den viktigste stemmen på huset, og brukermedvirkning er sentralt. Alle kan både komme med forslag og ta ansvar for aktiviteter. Musikk- og kunstuttrykk har helt siden åpningen i 2019 vært en viktig del av tilbudet, og på senteret finner du kunstrom, instrumenter, øvingsrom, samt studio for innspilling og redigering av musikk.  
Treffstedet drives under lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, og på oppdrag fra Trondheim kommune 

Read More

Brukermedvirkning som forskningsverktøy

I 2021 ble det opprettet et arbeidsutvalg som skulle jobbe med nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. Arbeidsutvalget jobber nå med en nettverkskonferanse 3.-4. mars 2025.  På bildet: Gunn-Marit Uverud, Monica Strand, Rune Lundquist, Gunhild Salvesen, Ann-Mari Lofthus og Dagfinn Bjørgen.

Read More

Go2 – Trondheim kommune

Utprøvende prosjekt om bomiljø og tjenester i Trondheim kommune
Prosjektet Go2 i Trondheim kommune prøver å finne en modell for bomiljø og tjenester som bidrar til økt trygghet og bærekraftig ressursbruk. Målet med prosjekt Go2 er å skape et tryggere bomiljø for beboerne på adressen og bedre samhandling mellom tjenester, samt tilrettelegge for fellesskap og tilknytning til eget nærmiljø. Prosjektet er utprøvende, noe som betyr at prosjektet skal prøve ut ulike tilnærminger, og kommer frem til en god måte å jobbe med bomiljø på. Prosjektet har også som mål å skape en overførbar modell for bomiljøarbeid i helkommunale bygg.
Prosjektet startet høsten 2023, med finansiering fra Statsforvalteren i Trøndelag. Opprinnelig var det snakk om et ettårig prosjekt. Våren 2024 kom gladmeldingen om at det ble forlenget.

Les mer om Go2: Brukerstemmen viktig i bomiljøprosjektet Go2

Organisering av Go2

Prosjekt Go2 har fått midler til 300% stillinger fra Statsforvalteren, for to år (september 2023 – september 2025). Stillingsandelene er fordelt med 100% til prosjektleder (Trondheim kommune), 100% til prosjektmedarbeider fra Bomiljøteam (Trondheim kommune), 50% til Dagsverket og 50% til KBT. 
Prosjektleder: Mariell Høgås. Hun er sosionom med master i psykisk helsearbeid, ansatt i den kommunale enheten Botiltak og Treffsted psykisk helse.
Fra KBT er erfaringskonsulentene Michelle Eilertsen og Geir Småvik. I tillegg deltar Katie Wikstrøm i en ressursgruppe for prosjektet.

Read More

Glimt Recoverysenter har fått nytt musikkrom

Lydisolert musikkrom
Helt siden av oppstart av Glimt Recoverysenter i 2019 har musikk vært en viktig aktivitet ved senteret. Det viste seg imidlertid at lyd bærer godt i bygningen, og ikke alle naboene tålte like godt å høre bandaktivitet og lignende.
De siste ukene har det vært byggeaktivitet på Glimt Recoverysenter, og nå er endelig et oppgradert musikkrom klart. En såkalt «rom-i-rom»-løsning skal hindre lyden å spre seg videre ut i bygningen.
Takk til Kulturrom som har bevilget støtte til byggeprosjektet!

Read More