Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Knutepunkt for Recovery

Knutepunkt for Recovery startet som et samarbeidsprosjekt mellom De Regionale Brukerstyrte Sentrene. I 2019 kom det en rapport, etter et 2-årig utredningsprosjekt for å bli regionale Knutepunkt for Recovery. Sentrene, eller «knutepunktene», er ressurs- og kompetansebaser for recovery i sine regioner. Vi har som mål å fremme recoveryorientert tenkning i alle deler av samfunnet.

De Regionale Brukerstyrte Sentrene bygger bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud, gjennom å dokumentere, styrke og løfte frem brukere og pårørendes erfaringskunnskap.

Recovery betyr

Et meningsfylt liv for alle

Gjennom Knutepunkt for Recovery jobber vi for at alle skal kunne leve et meningsfylt liv, uavhengig av psykososiale utfordringer. Vi arbeider for å fremme kunnskap om faktorer som bidrar til Recovery og bedring; tilhørighet, håp, identitet, håp, mening i livet og egenmakt/empowerment. Mange kjenner disse punktene fra CHIME-modellen.

Å ta recovery på alvor krever at man har menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse i fokus.

Tilhørighet (connectedness)

Håp

Identitet

Mening i livet

Egenmakt (empowerment)

Illustrasjoner av elementene i CHIME-modellen laget av post it-gruppen ved Sagatun Recovery

Bilde av en gruppe mennesker

Recovery gjennom

Erfaringskunnskap og livsmestring

Recoveryknutepunkt jobber for større anerkjennelse av erfaringskunnskap - den kunnskapen man har tilegnet seg ved å gå gjennom og bearbeide opplevelser i livet.

Erfaringer fra psykiske helseutfordringer, rusproblemer eller andre livsutfordringer, kan bli verdifull kunnskap som andre kan ha nytte av. Deling av erfaringskunnskap kan gi andre nødvendige verktøy for å mestre livet, og få tillit til egen evne til å mestre.

Mer bruk av erfaringskompetanse sammen med fagkompetanse, og mer samarbeid mellom brukere og fagpersoner, gir økt likeverd. Det gir også bedre ressursutnyttelse i vårt samfunn - mange mennesker sitter med mye ressurser og kunnskap som ikke blir brukt.

Recovery gjennom

Økt deltakelse

Vi jobber for at alle mennesker skal kunne delta i aktiviteter, utdanning og arbeid. Det er viktig å utjevne de sosioøkonomiske forskjellene i samfunnet som bidrar til at psykososiale utfordringer og utenforskap. Gjennom opplevelser av mestring og tilhørighet til et fellesskap skaper man recovery.

Sammen jobber knutepunktene for livsmestring, brukermedvirkning og tjenesteutvikling med utgangspunkt i brukere og pårørendes erfaring og kunnskap. Vi tilbyr kurs, metoder og verktøy for å styrke brukere og pårørende.

Bilde fra Ingenting om oss uten oss 2022
Bilde fra klasseromsundervisning KBT Fagskole

Recovery gjennom

Økt kunnskap

Vi er opptatt av å finne og dokumentere kunnskap om hvordan psykososiale utfordringer kan forebygges og mestres.

Vi involverer brukere i evaluering og forskning, og dokumenterer og formidler brukeres erfaringer. Dette bidrar til å bygge bro mellom fag og erfaring, slik at man sammen skaper fremtidens tjenester.

Vi har en rekke samarbeidspartnere, både brukere og pårørende, bruker- og pårørendeorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, forsknings- og kompetansemiljøer, kommuner og helseforetak.

Recovery gjennom

Nettverk og erfaringsutveksling

Mange i Norge jobber med Recovery, og det betyr mye å kunne utveksle erfaringer i et nettverk. Vi mener det er viktig med dialog og samarbeid for å utvikle recoveryfeltet videre.

Sentrene deltar i mange ulike nettverk både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi arrangerer egne, regionale nettverk om Recovery, og samler personer som er interessert i å jobbe recoveryorientert.

Gjennom arbeidet vårt med Knutepunkt for Recovery, er en del av strategien å inspirere og løfte frem gode eksempler på hva recovery betyr. Som ledd i dette arrangerer vi konferansen Ingenting om oss uten oss - for skape en nasjonal møteplass for recovery-tenkning. Her samarbeider vi med flere ideelle og offentlige aktører. Vi håper det blir en kraftfull nettverkssamling som kan bidra til en tydelig recoveryorientert forståelse og praksis i Norge.

 

Bilde fra recoverykonferansen 2022