De Regionale Brukerstyrte Sentrene på Arendalsuka 

Bilde av en gruppe mennesker
RBS på Arendalsuka. Bak: Rune, Cecilie og Kårhild fra Sagatun, Ann-Kirsti fra Bikuben, Arthur og Mona fra Vårres. Foran: Silje fra KBT og Mariann fra Sagatun. ROM-Agder var også til stede under arrangementet.

Arrangement om fremtiden for psykisk helse- og rusfeltet

En uke hvert år fylles Arendal til randen av folk sultne på ny kunnskap, nye bekjentskaper og muligheten til å fremme sin sak. Mange er kanskje av en oppfatning av at Arendalsuka er for politikere og dresskledte forretningsfolk. Spekteret er mye bredere.  

I løpet av uka foregår det hundrevis av arrangement, fordelt på ulike kategorier. Er du opptatt av for eksempel klima og miljø, kultur eller menneskerettigheter, kan du finne mange likesinnede. 

Også de Regionale Brukerstyrte Sentrene (Bikuben, Vårres, Sagatun, ROM-Agder og KBT) var på plass under Arendalsuka i år, med arrangementet “Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser”. Under Arendalsuka var det flere arrangement med lignende titler, noe som viser at det er et tema mange er opptatt av for tiden. 

Tid for handling 

I vinter leverte helsepersonellkommisjonen sin utredning til Helse- og omsorgsdepartementet. Der slår de fast at Norge, i likhet med andre land, står overfor store utfordringer når det kommer til tilgang på helsepersonell. Det er ingen uventet utfordring, og heller ikke midlertidig. Så hvordan kan vi møte fremtiden når det blir knappere tilgang på helsepersonell?  

I panelet satt  

  • Hans Inge Myrvold (Senterpartiet), Stortingerepresentant og medlem i Helse- og omsorgskomiteen 
  • Kårhild  Husom Løken, daglig leder ved Sagatun Regionalt Brukerstyrt Senter  
  • Mona Lersveen, styremedlem ADHD Norge 
  • Anna Cecilie Jentoft, landsstyreleder LPP 

Karianne Kroglund Monstad var ordstyrer 

Se opptak av debatten “Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser”

I videoen under kan du se opptak av debatten de Regionale Brukerstyrte Sentrene arrangerte under Arendalsuka 2023. Debatten fant sted på Tyrili Arena, hvor flere av arrangementene fra psykisk helse- og rusfeltet ble holdt.

De skjulte samfunnsressursene 

Mennesker med hjelpebehov er også mennesker med ressurser, som kan og vil bidra i samfunnet. Det slår Kårhild Husom Løken fast under samtalen.  De Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS-ene) jobber blant annet for å styrke brukermedvirkning og kunnskap om recovery. 

Hele panelet later til å være enige om at mer enn tjenestene ved sykehus og klinikker er viktig for bedringen til personer med psykisk helse- og/eller rusproblematikk. Lokalsamfunnet spiller en viktig rolle i livene, og vi trenger arenaer for å oppleve tilhørighet, håp, mening og mestring.  

Selv om personer er definert som eksempelvis arbeidsuføre i statistikken, betyr ikke det at de ikke kan være en ressurs for andre og i samfunnet. Det er mange måter å bidra på, for eksempel gjennom likepersonsarbeid, frivillig arbeid eller å dele sin erfaringskompetanse.  

Erfaringskompetanse er en viktig nøkkel for å utvikle tjenestene til å bli enda mer treffsikre. De Regionale Brukerstyrte Sentrene samler, systematiserer og dokumenterer brukerkunnskap, eksempelvis gjennom Bruker Spør Bruker-undersøkelser.  

 

Mestring og tilhørighet som helsefremmende verktøy 

I debatten påpeker Mona Lersveen viktigheten av å forebygge utenforskap, og hvordan manglende mestringsfølelse kan bidra til at noen havner utenfor. Eksempelvis kan tilrettelegging i skolen for barn med en ADHD-diagnose bidra til at de føler mer mestring og opplever tilhørighet.  

“Det er viktig å bli sett for den du er, og ikke den diagnosen du har”, sier Mona Lersveen.   

Også godt ettervern kan bidra til å minske belastningene på psykisk helse- og rustjenester. Kårhild Husom Løken sier at uten mening og mestring i hverdagen, er det vanskelig å komme seg videre i livet, selv om behandlingen du har fått har vært god. Det er et liv som skal leves etterpå.  

Hans Inge Myrvold trekker fram folkehelseperspektivet og politiske verktøy som folkehelsemeldingen. Han sier vi må ruste kommunene og få på plass nødvendig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og andre aktører.  

Bilde fra RBS-enes debatt på Arendalsuka 2023. En gruppe mennesker sitter på en scene, en gruppe publikumere ser på.
Fra debatten på Arendalsuka. Karianne Kroglund Monstad leder panelet bestående av Hans Inge Myrvold, Kårhild Husom Løken, Mona Lersveen og Anna Cecilie Jentoft gjennom en samtale om framtidens psykisk helse- og rustjenester.

Knappe ressurser til å løse framtidens utfordringer 

Hvordan kan vi bygge en helsetjeneste som bidrar til økt inkludering, relasjonsbygging, selvbestemmelse, og en meningsfylt hverdag?  

“Vi trenger å oppleves som betydningsfulle mennesker hele livet”, sier Kårhild Husom Løken. Vi må bygge på alle ressursene. Kommunene er viktig, men det er ikke i tjenestene folk skal leve livene sine. Vi må bygge tjenestene nedenfra, gjennom likepersonsarbeid, brukerorganisasjoner, støtte til pårørende og erfaringskonsulenter i tjenester, sier hun.  

Senterpartipolitiker Myrvold sier vi må bruke kommunene som verktøy. De trenger økonomi og verktøy for hvordan de skal forholde seg til privat og ideell sektor. Han sier også at mestringsperspektivet må være en sterk del av hvordan vi skal tenke helsevesenet framover, og at det er behov for tverrfaglighet i skolene.  

Det viktige bruker- og pårørendeperspektivet  

De Regionale Brukerstyrte Sentrene jobber for at fag og erfaring i likeverdig dialog kan bidra til bedre tjenester. Det gjør de både i det daglige arbeidet, og gjennom felles satsninger som den nasjonale konferansen for recovery (som har flere medarrangører og samarbeidspartnere).  

I debatten på Arendsalsuka, sier Anna Cecilie Jentoft, landsstyreleder LPP, at pårørendeperspektivet alltid må være med i råd og utvalg. Videre sier hun at de frivillige organisasjonene trenger økonomisk støtte, slik at frivillige kan få opplæring og bidra.  

Vi er alle på samme sti 

Det er bred enighet blant politikere og i befolkningen for øvrig at psykisk helse er et viktig tema. På spørsmål om hva Hans Inge tar med seg videre til Stortinget etter debatten på Arendalsuka, sier han vi må finne et balansepunkt i det økonomiske og organisatoriske.  

Han oppfordrer til å komme med høringsinnspill på Opptrappingsplanen for psykisk helse (2023-2033) og avslutter med at “vi er på samme sti”.