Erfaringskompetanse inn i skolen?

Fredag 14. juni arrangerte de Regionale Brukerstyrte Sentrene, med Vårres i spissen, et miniseminar om barn og unges psykiske helse.

Til å innlede seminaret, hadde vi med oss Margrethe Taule fra Statsforvalteren i Trøndelag. Hun fortalte blant annet om hvordan Statsforvalteren jobber med tematikken, og delte noen nyttige verktøy. Mange kjenner til ABC for god psykisk helse, men har du hørt om Jeg vet og «snakkesimulatoren» Snakke med barn?

Nyttige verktøy for elever og lærere

Jeg vet er en gratis læringsressurs på nett for barnehager og skoler. Informasjonen er tilpasset ulike aldersgrupper, og handler om barns rettigheter, mobbing, vold og overgrep. Innholdet er knyttet til rammeplan for barnehagen og læreplan for skolen.

Snakke med barn er en gratis simulator på nett hvor du kan trene deg på samtaler med barn og ungdom om vold, seksuelle overgrep og andre sensitive tema. Her kan du snakke med ulike avatarer som simulerer barn og unge fra alderen 4-16 år, med ulike personligheter og problemstillinger. Nettsidene har også ressurser for å øve sammen med kollegaer, tips til samtalen og kontaktinformasjon til ulike hjelpetjenester.

«Det gjøres utrolig mye godt»

Temaet for seminaret var «Barn og unges psykiske helse – Hvordan sikre en skole som er i stand til å hjelpe?». Etter innledningen fra Statsforvalteren, var det duket for en panelsamtale med Even Røed, Siv Furunes, Lill Harriet Sandaune og Mona Breding Lersveen. Bakteppet for seminaret var dystre tall fra folkehelserapporten, som viser at flere unge enn før rapporterer om psykiske plager som stress og bekymring.

Stortingspolitiker Even Røed understrekes at det gjøres mye godt arbeid. Selv om vi er opptatt av å peke på det som ikke fungerer, og vi må gjøre mer enn i dag, så må vi ta med oss at det skjer mye bra. Det er mange gode lærere og skoler som gjør godt arbeid. Røed trekker fram den nye opptrappingsplanen for psykisk helse, og sier at det å bygge opp et lavterskeltilbud er avgjørende.

Å møte dagens barn og unge

Med sin lærerbakgrunn, anerkjenner Even Røed at det kan være krevende å møte elever som ikke har det bra. Lærerne skal ikke være behandlere, men må ha kompetanse på hvilke tilbud som finnes slik at de kan guide eleven i riktig retning. Samtidig kan lærerne drive folkeopplysning og ta i bruk verktøy som ABC for psykisk helse.

Et annet aspekt Røed trakk fram, er hvordan barn og unge snakker om psykisk helse. Det har blitt mer åpenhet rundt psykisk helse, samtidig som språket ser ut til å ha endret seg. Han forteller at dagens unge sier «jeg angster» eller «jeg er deprimert» når de egentlig snakker om vanlige følelser som å være nervøs eller lei seg.

Mer erfaringskompetanse inn i skolen?

Her formidlet Even Røed at mer erfaringskompetanse inn i skolen kan ha stor verdi. En med erfaring kan fortelle hva det egentlig er å være deprimert eller å ha angst, og sette det i perspektiv for elevene. Det kan hjelpe elvene å forstå hva som er normale følelser og hva som er større utfordringer. Å ta erfaringskompetanse i større eller mindre grad inn i skolene, kan ha en kjempeverdi for både lærere og elever.

Samarbeid på tvers

To mer lokale politikeer, Liv Furunes og Lill Harriet Sandaune, kunne fortelle om flere prosjekt i Trøndelag som har vist gode resultater. Blant annet har de testet ut BUP i skolen i gamle Nord-Trøndelag. Det var et lavterskeltilbud med åpent kontor. I prosektet fikk lærere kompetanseheving gjennom møter og foreldre kunne delta på kveldsmøter.

Alle i panelet var opptatt av å nå barn med utfordringer tidlig nok. Det er både viktig for enkeltmennesket, og samfunnsøkonomisk gunstig, å få hjelp før problemene hoper seg opp og blir større enn de hadde trengt å vært. Mona Lersveen fortalte om hvordan Vårres Regionale Brukerstyrte Senter jobber opp mot skolene for å gi lærre, elever og foreldre erfaringsbasert kunnskap om ulike nevropsykiatriske tilstander. Kunnskap som kan bidra til at barn får hjelp og tilrettelegging i tidlig alder og hindre at de faller utenfor.

Panelet diskuterte videre hvordan offentlige, ideelle og frivillige aktører best kan samarbeide for å fange opp barn og unge med utfordringer og gi dem riktig tilbud tidlig nok. Takk for et fint miniseminar!