Hilsen fra leder av styringsgruppen

Tenk at drømmen om å arrangere en nasjonal konferanse for Recovery faktisk er i ferd med å bli en realitet!

Som leder for ett av de regionale brukerstyrte sentrene i Norge, er jeg beæret over å være leder for styringsgruppa og lede dette arbeidet. Gjennom vårt prosjekt «Knutepunkt for Recovery på regionalt og nasjonalt nivå», er en av konklusjonene at for å lykkes med Recovery, må vi samarbeide på tvers av organisasjoner og regioner om utvikling av nettverk og arenaer for diskusjoner og utvikling av feltet. For å skape en så bred allianse som mulig, tok vi først kontakt med NAPHA og Erfaringssentrum og inngikk samarbeidsavtaler med dem. De var veldig positive til ideene våre og til å jobbe for en årlig konferanse for Recovery. Gjennom møter og workshop har vi involvert en rekke instanser fra bruker- og pårørendefeltet og fra fag-, kompetanse- og forskningsfeltet. Responsen har vært utelukkende positiv, og derfor er det så mange instanser som støtter opp om og som er samarbeidspartnere til denne konferansen, som forhåpentligvis er den første i rekken av flere konferanser!

Recovery foregår ikke i et vakuum, men i personers liv der man får støtte og muligheter til å leve et liv med mening og innhold i sitt lokalmiljø, på tross av symptomer og psykososiale utfordringer. Derfor er erfaringskunnskap av avgjørende betydning for recoveryprosesser. Den erfaringsbaserte kunnskapen må være likeverdig med fag- og forskningskunnskap og vi trenger arenaer eller «knutepunkt» som kan fungere som brobyggere mellom fag og erfaring.  En slik arena skal denne konferansen være! Jeg ønsker meg ulike uttrykksformer, både i form av foredrag, kunst, kultur og musikkuttrykk. Det skal være lav terskel for å presentere for vi ønsker at mange stemmer skal bli hørt, og det skal være dialoger og debatter.

Med konferansene vil vi starte en bevegelse for et fornyet psykisk helsearbeid med tjeneste- og velferdstilbud som er samskapt i nært samarbeid med innbyggerne, og som legger til rette for gode lokalmiljø som fremmer aktivitet, arbeid, fellesskap, trygghet og opplevelse av tilhørighet. Alle har ressurser og alle trenger å oppleve at de ikke bare er mottakere av velferd, men at de selv er bidragsytere. Strukturelle barrierer som hindrer aktivitet og deltakelse må motarbeides, og menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse må settes i fokus!

Det er et bredt engasjement for Recovery i Norge, og Universitetet i Sør-Øst Norge med Marit Borg og Bengt Karlsson i spissen, har i mange år bidratt sterkt til denne utviklingen med forskning, artikler, foredrag og fagbøker. Jeg er derfor veldig glad for at Bengt Karlsson har tatt på seg oppgaven med å være leder av programkomiteen. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid setter også menneskerettigheter og psykisk helse på dagsorden med et eget temanummer og en konferanse i Tromsø den 15.10.21. Det er derfor gledelig at vi har inngått et samarbeid for å sette et tydeligere fokus på betydningen av menneskerettigheter og demokratisk deltakelse på rus- og psykisk helsefeltet.

Til slutt en stor takk til Helsedirektoratet som støtter konferansen økonomisk. Jeg gleder meg og håper og tror at dette arbeidet skal sette et solid fotavtrykk på rus- og psykisk helsefeltet, i et tydelig samfunnsperspektiv, framover!

Hamar 05.07.2021.

Kårhild Husom Løken
Leder for styringsgruppa for konferansen.