De Regionale Brukerstyrte Sentrene møtte lyttende stortingspolitikere med psykisk helse på agendaen

Kårhild H. Løken og Even Røed (bilde)
Kårhild Husom Løken (Sagatun Brukerstyrt Senter) og stortingspolitiker Even Røed på møte om de Regionale Brukerstyrtes Sentrene. Tema for møtet var hvordan vi skal unngå en psykisk helse-epidemi i Norge.

Hvordan kan vi sammen hindre en "psykisk helse-epidemi"?

Psykisk helse står høyt på agendaen til mange politikere, og det er vi i de Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS-ene) glade for.

I følge Regjeringen rapporterer mange kommuner at psykisk helse er deres største folkehelseutfordring, og at «de mangler kunnskap om tiltak, verktøy og metoder som de kan ta i bruk».  Gjennom de siste 10-15 årene har de Regionale Brukerstyrte Sentrene utviklet mye kunnskap og erfaringer om nettopp dette.

2. desember møtte vi stortingspolitikerne Even A. Røed (AP) og Sandra Bruflot (H) for å snakke om hvordan vi skal unngå en psykisk helse-epidemi i Norge. Vi opplevde å bli møtt av to lyttende og engasjerte mennesker, med gode tanker og spørsmål. Som en sa: «Vi kan ikke sitte på Stortinget og rigge dette ut fra eget hode, vi må snakke med dere som har erfaringer og jobber i tjenestene».

Vi må tenke nytt - sammen

Det er ingen tvil om at psykisk helse er viktig, og at det finnes utfordringer på feltet i dag. RBS-ene kan bidra til innovasjon og nytenkning rundt framtidens tjenester innen psykisk helse og rusfeltet. Med vår samlede kompetanse og erfaring kan vi være med på å utforme tjenester som forebygger psykisk uhelse og som gir et godt og varig ettervern. Da vi hadde en «speed date» med stortingspolitikerne Sandra og Even 2. desember, fikk vi presentert litt av den kompetansen og erfaringen de Regionale Brukerstyrte Sentrene har tilgjengelig:

Innovasjon

Kårhild Husom Løken innledet med kort informasjon om de Regionale Brukerstyrte Senterne . Der la hun særlig vekt på hvordan sentrene jobber for å styrke og løfte frem brukere og pårørendes erfaringskunnskap. Sentrene bygger bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud, noe som sikrer innovasjon og nytekning utfra brukere og pårørendes kunnskap.

Recovery og lavterskeltilbud

Sentrene har også en sentral rolle i styrking av dagens lavterskeltilbud, gjennom å utvikle og tilby mestringsorienterte lavterskeltilbud basert på likepersonsarbeid og gjennom formidling av kunnskap, erfaring og verktøy til andre aktører, både ideelle og offentlige. Sentrene har en unik kompetanse og etter hvert solid erfaring på Recovery. Recovery bygger på og deler erfaringskunnskap, som gir den enkelte nødvendige verktøy for livsmestring og tillit til egen mestringsevne og bidrar til at behandling innen psykisk helsevern og rusomsorg blir varig.

Medforskning

Fra Sagatun fortalte erfaringskonsulent Rune om hvordan han oppdaget medforskning, og en ny måte å bidra på igjen. Sagatun samarbeider tett med Høgskolen i Innlandet, og har hatt flere prosjekter sammen.  Med god brukermedvirkning i forskning, sikrer vi at helseforskningen kommer befolkningen til gode.

Opplæring

Mona fra Vårres beskrev hvordan deres undervisning av ansatte i skoler og barnehager kan bidra til forebygging av psykiske utfordringer. De som jobber med barn og unge må ha kunnskap om hvordan de møter unge med for eksempel ADHD. Kursene fra Vårres kan gi ansatte den informasjonen de trenger for å kunne gjøre de gode valgene – hver dag. Slik at de kan hindre at barn føler seg dumme og misforstått, og bidra til at de får brukt ressursene sine i samfunnet når de vokser opp.

Brukerevalueringer

KBT er en kompetansebase for metoden Bruker Spør Bruker (BSB). Det å møte en med egenerfaring gir en annen trygghet enn å møte en tradisjonell forsker. Gjennom å evaluere brukernes erfaringer med dagens tjenester, kan vi finne løsninger for fremtiden. Representantene Karl Johan og Ingvild illustrerte også hvordan KBT jobber med sosial innovasjon for å finne morgendagens løsninger for utfordringer i samfunnet.

Integrering

Anne Marie fra ROM-Agder fortalte om hvordan verktøyet «Kjøkkenpraten» har blitt et redskap for god integrering. Noen av dem som migrerer til Norge har med seg tung bagasje, og selv om de får god hjelp i helsevesenet kan de ha behov for noe mer. ROM-Agder har funnet at det er en stor effekt i å kunne snakke om følelser på morsmålet. Det som begynte med en kurdisk gruppe, har nå spredt seg til flere språk.

Styrke pårørende

Ann Kirsti i Bikuben brenner for å styrke de pårørende i sin hverdag, slik at de ikke ender opp som pasienter selv. For det er en påkjenning å være pårørende, og det kan være lett å miste sin egen identitet når livet i stor grad dreier rundt andres livsutfordringer. Bikuben bistår blant annet med egne lavterskeltilbud for pårørende. Stortingspolitiker Røed er tydelig engasjert i temaet, og sa han tror det trengs en bevisstgjøring av hva pårørenderollen er da han møtte oss.

 

Bilde av representanter fra de Regionale Brukerstyrte Sentrene
Etter å ha snakket med stortingspolitikerne fikk representantene fra de Regionale Brukerstyrte Sentrene anledning til å oppdatere hverandre om hva de har jobbet med den siste tiden.

Recovery kan bidra til at behandling innen psykisk helsevern og rusomsorg blir varig

En utfordring i psykisk helsetjenester er hva som skjer etter at folk er ferdige i behandling. Når livet slår tilbake i full styrke. Å jobbe med Recovery kan forebygge at noen blir såkalte «svingdørspasienter».  For vi i de Regionale Brukerstyrte Sentrene tror alle kan leve et meningsfylt liv, uavhengig av psykososiale utfordringer. Vi tror alle kan være med og bidra i samfunnet, og være noe mer enn mottakere av helsetjenester.

Det er også noe vi har gode erfaringer med. Spesielt jobber vi ut fra CHIME-modellen, med de fem faktorene tilhørighet, identitet, håp, egenmakt og mening i livet. Vi har sett folk få livsgnisten tilbake og finne sin identitet utenfor det syke. Sett at mennesker uten tro på seg selv har blitt ressurser både i nærmiljøet og i samfunnet. Dette er helsefremmende arbeid i praksis, som bidrar til bærekraftige helsetjenester og til at behandling innen psykisk helsevern og rusomsorg blir varig.

Illustrasjon av CHIME-modellen

Recovery er et forholdsvis nytt begrep i Norge. Heldigvis er det mange som jobber med Recovery allerede.  16.-17. arrangerer de Regionale Brukerstyrte Sentrene konferansen Ingenting om oss uten oss sammen med NAPHA og Erfaringssentrum.

Nasjonal konferanse for Recovery er et resultat av et bredt samarbeid blant organisasjoner som vil sette menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse på dagsorden. Med konferansen ønsker vi å skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus.