Nasjonal konferanse for Recovery utsatt til 2024 – bli med på digitalt seminar 26. september 2023

På grunn av økonomisk usikkerhet knyttet til arrangementet, ser vi oss dessverre nødt til å utsette den fysiske konferansen til 2024. Vi er godt fornøyde med programmet vi hadde satt i år, og kommer til å beholde så mye som mulig av det i 2024.

Webinar 26. september klokken 10-13

Som erstatning i år, vil vi ha et digitalt seminar 26. september 2023 fra klokken 10-13. Her vil du få introduksjoner til tema og verktøy knytttet til recovery. Noen av disse blir tatt videre til den fysiske konferansen i 2024, hvor vi går mer i dybden og legger opp til diskusjon og workshops.

Program:

Forskning på recovery: Hvordan vet vi at tjenestene jobber recoverybasert?, Mike Slade (foredrag på engelsk).  Mike Slade er professor for psykisk helse recovery og sosial inkludering ved Universtetet i Nottingham. Hans hovedinteresse innen forskning er recoveryfokuserte og utfallfokuserte psykisk helsetjenester (recovery-focused and outcome-focused mental health services), inkludert Recovery College, erfaringskompetanse (lived experience narratives), folkeforskning, wellbeing, INSPIRE og mer. Han har skrevet over 300 akademiske artikler og publisert 15 bøker. Mye av det han har produsert kan lastes ned på researchintorecovery.com.

E-læringsprogam om Recovery, NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) gir oss en innføring i et nytt e-læringsprogram om Recovery som er på vei.

Relasjonell velferd – en introduksjon.  Ottar Ness tar oss igjennom en introduksjon til et tema som kanskje er relativt ukjent for mange i dag. «(…) det handler om å rigge samfunn på måter som skaper livskvalitet for alle og som innretter seg mot å skape sosial rettferdighet, og mot å utjevne forskjeller i mulighetene man har til å skape god livskvalitet.». I 2024 vil han sammen med Dina von Heimburg gå dypere inn i temaet.

Menneskerettigheter og WHO quality rights – en introduksjon. Mette Ellingsdalen fra WSO (Landsforeningen We Shall Overcome) gir oss en innføring i verktøyet Quality Rights, som er utviklet av WHO. Quality Rights gir opplæring og veiledning for utvikling av menneskerettighetsbaserte tjenester. På den fysiske konferansen i 2024 får vi mer inngående kjennskap til WHO Quality Rights. Da har Ellingsdalen med seg professor emireta i psysisk helsearbeid, Marit Borg.  

Folkehelse og gode liv - en introduksjon. Solrun Steffensen fra NAPHA gir oss en nyttig introduksjon til viktige tema i den nye folkehelsemeldingen.

Kan medikamenter hindre recovery? Anders Sørensen. Anders er klinisk psykolog og ph.d. i psykiatri. Anders forsker på nedtrapping av psykofarmaka og har egen praksis i København, hvor han primært hjelper mennesker ut av antidepressiva, antipsykotika, sovemedisin og annen avhengighetsskapende medisin.

Anders er etterutdannet og sertifisert i metakognitiv terapi og interesserer seg for medisinfri, psykoterapeutisk behandling av depresjon, angstlidelser, OCD, psykoser, PTSD og eksistentielle kriser. Ifølge Anders er recovery selvsagt, og den psykiatriske, medisinske forståelse av psykisk lidelse er henlagt i historiebøkene.

 

 

Ny dato for fysisk konferanse kommer

Dato for den neste fysiske konferansen blir satt når de økonomiske rammene er på plass. Vi håper å få til et arrangement i februar. Ellers er september en aktuell måned. Vi kommer tilbake til tid og sted så snart vi kan.

Hele landet har kjent på en økonomisk uro det siste året. Vi ønsker at flest mulig skal ha mulighet til å delta på recoverykonferansen.  For å kunne gjennomføre en fysisk konferanse uten en altfor høy billettpris, er arrangementet avhengige av økonomisk støtte. Vi er i gang med en prosess, som har tatt lenger tid enn vi så for oss da vi begynte å planlegge et arrangment i september.

 

Meld deg på recoverykonferansen online

Under er et påmeldingsskjema for recoverykonferansen online, 26. september 2023. Påmeldingen er gratis, og link blir sendt ut til påmeldte når webinaret nærmer seg.