Ny nasjonal helse- og samhandlingsplan: Husk på ideell og frivillig sektor

1. mars lanserte Regjeringen en Nasjonal helse- og samhandlingsplan for 2024-2027. Planen omhandler hele helse- og omsorgstjenesten, og presenterer virkemidler for kortere ventetider og en felles helsetjeneste. De Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS) ser med glede at meldingen har psykisk helse og rusfeltet som et gjennomgående prioritert område. Samtidig savner vi at den tredje sektor blir inkludert når vi snakker om samhandling.  

Høring på Stortinget

16. april deltok RBS-ene på høringen av planen, og under kan du se et utdrag av opptak hentet fra stortinget.no, med våre muntlige innspill. Kårhild Husom Løken, daglig leder ved Sagatun Recovery og Dagfinn Bjørgen, daglig leder ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT, representerte RBS-ene. RBS-ene har også sendt inn et skriftlig svar på høringen, som du kan lese på stortinget.no.

Etterlyser likeverdig samarbeid og vektlegging av recoveryorientert forståelse

 

"Vi er veldig glad for at meldingen har psykisk helse- og rusfeltet som et gjennomgående prioritert område. Det er nødvendig.

Det er stort press på helsetjenestene. Helsekøene innenfor psykisk helse og rus øker, og det vil være mangel på helsepersonell framover. Dette er ikke et problem vi kan betale oss ut av. Det må derfor jobbes på nye måter, slik Helsepersonellkommisjonen tar til orde for.

Vi vil trekke fram og legge vekt på potensialet som ligger i samhandling med ideell og frivillig sektor, og som vi mener verken er godt nok beskrevet eller godt nok utnyttet i dag.

Mye av ansvaret for psykisk helse og rus blir lagt på kommunene, som allerede er presset på kapasitet. Kommunene er veldig viktige, men de verken kan eller skal gjøre alt. Folk skal ikke leve livet sitt i helsetjenesten. God livskvalitet og gode liv skapes først og fremst i lokalsamfunnet. Så en bærekraftig helsetjeneste vil derfor være helt avhengig av et godt samarbeid med ideell og frivillig sektor.

Så etterlyser vi også en større vektlegging av en recoveryorientert forståelse og praksis, med større fokus på ressurser, helse og livskvalitet, menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap (...)”

 

Det sier Kårhild Husom Løken på vegne av de Regionale Brukerstyrte Sentrene. Hør hele innspillet i videoen over.

 

Viktig å få et tydeligere og bedre tverrsektorielt samarbeid mellom ideell, frivillig og offentlig sektor

I vårt høringssvar, skriver vi blant annet at "Vi forventer derfor at Stortinget i sin innstilling viser en tydeligere visjon og konkrete tiltak for denne samhandlingen, slik at det blir etablert et tydeligere og bedre tverrsektroielt samarbeid mellom ideell og frivillig sektor og det offentlige."

Truls Vasvik (AP), første nestleder i helse- og omsorgskomiteen og sakens ordfører, hadde et oppfølgingsspørsmål til RBS-ene om hvordan vi tenker dette i praksis.

Til det svarer vi blant annet at det er viktig å få det tydeligere inn i helse- og samhandlingsplanen, og at ideell sektor bør bli beskrevet som en likeverdig aktør for å få folk ut av helsekøene.

Bilde av Dagfinn Bjørgen og Kårhild Husom Løken
Dagfinn Bjørgen (KBT) og Kårhild Husom Løken (Sagatun Recovery) på vei til Stortinget etter å ha forberedt seg på høringen den 16. april. Foto: Karianne K. Monstad