Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus

Den nasjonale konferansen for Recovery arrangeres av De Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS-ene), NAPHA og Erfaringssentrum. Med på laget er også en rekke samarbeidspartnere.

Med konferansen ønsker vi å skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus. Les mer om konferansen.

 

 

Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Knutepunkt for Recovery

Knutepunkt for Recovery startet som et prosjekt mellom de Regionale Brukerstyrte Sentrene. Sentrene, eller «knutepunktene», er brukerstyrte ressurs- og kompetansebaser for recovery i sine regioner. De har som mål å fremme recoveryorientert tenkning i alle deler av samfunnet.

De Regionale Brukerstyrte Sentrene bygger bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud, gjennom å dokumentere, styrke og løfte frem brukere og pårørendes erfaringskunnskap.

Et meningsfylt liv for alle

Arbeidet i knutepunkt for recovery innebærer at alle skal kunne leve et meningsfylt liv, uavhengig av psykososiale utfordringer. Vi arbeider for å fremme kunnskap om faktorene i Recovery, som bidrar til at behandling innen psykisk helsevern og rusomsorg blir varig:

Illustrasjonsfoto

Tilhørighet

Identitet

Håp

Egenmakt

Mening i livet

Erfaringskunnskap og livsmestring

Recovery knutepunkt handler om å fremme deling av erfaringskunnskap som gir den enkelte nødvendige verktøy for livsmestring og tillitt til egen mestringsevne. Sammen jobber knutepunktene for livsmestring, brukermedvirkning og tjenesteutvikling med utgangspunkt i brukere og pårørendes erfaring og kunnskap.

Landsdekkende nettverk

Vi vet at mange i Norge jobber med Recovery, og det betyr mye å kunne utveksle erfaringer i et nettverk. Gjennom arbeidet vårt med Knutepunkt for Recovery, er en del av strategien å inspirere og løfte frem gode eksempler på hva recovery betyr.

Konferansen Ingenting om oss uten oss er et ledd i arbeidet med å skape en nasjonal møteplass for recovery-tenkning. Til arbeidet med konferansen har vi invitert og fått samarbeid med flere ideelle og offentlige aktører. Vi håper det blir en kraftfull nettverkssamling som kan bidra til en tydelig recoveryorientert forståelse og praksis i Norge.

Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Siste nytt fra de regionale brukerstyrte sentrene

Felles saker

Bilde av en gruppe mennesker

De Regionale Brukerstyrte Sentrene på Arendalsuka 

29/08/2023

Tilbakeblikk: Under Arendalsuka 2023 arrangerte de Regionale Brukerstyrte Sentrene debatten “Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser”

Les mer

Sagatun

Logo Sagatun (image)

Brukerstyring i praksis

05/09/2023

Samlingen handlet om brukerstyring i teori og praksis, og den nye opptrappingsplanen for psykisk helse med spesielt fokus på kunnskapsbaserte lavterskeltilbud. Arild ønsket velkommen og understrekte viktigheten av brukerstyrte senter, og jobben vi gjør. Kim Åge satt oss godt inn i satsingen på kunnskapsbaserte lavterskeltilbud fra Opptrappingsplanen for psykisk helse. Han understrekte at psykisk helse er et av de viktigste målene fra regjeringen, og at kommunene skal sikre de som har behov for det meningsfull aktivitet, tilhørighet og mestring. De brukerstyrte sentrene må fremme sin egen viktighet og er viktige arenaer for tilhørighet, meningsfull aktivitet og mestring, var et av rådene fra Kim Åge. Han viste til at vår rolle som brukerstyrte senter bare blir viktigere fremover, spesielt sett i lys av helsepersonellkommisjonen, og at vi vil mangle fagfolk fremover. Oppgavene må fordeles på flere. Kim Åge viste til Sagatun som et godt eksempel på brukerstyring.

På denne samlingen var det med brukerstyreleder/brukerrådsrepresentant, daglig leder/styreleder og erfaringskonsulent fra de ulike sentrene. De 4 brukerstyrte sentrene som var til stede, presenterte seg kort. Midtpunktet Brukerstyrt Senter Grue, er det nyeste av sentrene og er med på den første av disse samlingene. De skal være en sosial møteplass hvor det er rom for alle og bruk for alle. De har mange aktivitet, har godt samarbeid med kommunen og i fjor arrangerte de Verdensdagen for psykisk helse. Havang Brukerstyrt Senter, Lillehammer, har mange aktiviteter og trekker spesielt frem pårørendesatsingen og Havang konferansen. Du kan lese mer om Havang på https://havang.no/

Stabburshella, Fagernes trekker frem at de har mange aktiviteter og var med å lage refleksjonskort sammen med KS. Her kan du se film om Stabburshella http://stabburshella.com/om-stabburshella/

Sagatun Brukerstyrt Senter er både lokalt og regionalt brukerstyrt senter og har mange kurs, recoveryverksted, aktiviteter og ikke minst er en sosial møteplass. Du kan lese mer om Sagatun her www.sagatun.no .

Mariann og Rune hadde et innlegg om brukerstyring i praksis. Noe av det de trakk frem som viktig var, at brukerstyret ble vist tillit og mulighet til å ta ansvar. Det å ha et mandat med klare rammer på hva brukerne skal bestemme og hvordan brukerstyringen skal foregå. Det vil si avklaring av roller, ansvar og struktur på det enkelte brukerstyrte stedet. På Sagatun har vi erfart at det har vært positivt med en ansatt som er med på brukerstyremøter og gir råd og tips om det trengs. Som innledning før gruppearbeidet ble det poengtert at vi kan hente inspirasjon fra hverandre, men et brukerstyrt sted må justere og finne ut hva som fungerer best på eget sted. Etter aktiv jobbing i gruppene er dette noe av det som kom frem.

Gruppearbeid 1

«Hvordan kan brukerstyring bidra til meningsfull aktivitet, tilhørighet og mestring?»

Bli sett og hørt, gir tillit

Være til nytte

Alle er likeverdige

Brukerstyring gir trygghet.

Eierskapsfølelse være en ordentlig del av noe.

Mestring i aktiviteter

Tilrettelegging for personlig utvikling.

Gruppearbeid 2

«Hva er mulig hos oss, for å få til god brukerstyring? Rammer, begrensning og muligheter».

Tillit gir involvering og ansvar som fører til engasjement

Rammene kan diskuteres og prates om. Økonomi kan gi begrensninger og muligheter

Begrensning kan være økonomi.

Be om å få oppgaver og ansvar

Synes det er bra som det er

Rammene kan være både økonomi, men også rammene brukerstyring skal skje under.

Tydelige rammer – letter brukerstyringen.

Arild oppsummerte samlingen og viste til filmen om Stabburshella, «Kraftsenter for medskapelse». De brukerstyrte sentrene er viktige kunnskapsbaserte lavterskeltiltak og det dere representerer kan bli hjemmel pålagt. Gå til kommunene deres og forklar dem hvorfor dere er så viktige var de siste rådet til Arild. 

Mariann mener med det vi har hørt i dag er alle sentrene «kraftsenter for medskapelse», som bidrar til tilhørighet, mening og mestring.

Samlingen ble evaluert og noe av det som kom frem var som viktigst var «Hvordan best få til en god brukerstyring» og «Informasjon om opptrappingsplan, informasjon fra statsforvalteren, informasjon om brukerstyring. Ikke brukerstyrested, men brukerstyrt sted».

«Takk for en lærerik dag. Håper på flere sånne🥰» sitat fra evalueringen

Referent Mariann Haukland

Les mer

Vårres

I dag står Hege på stand på arrangementet Verdensdagen for psykisk helse på Nidaros DPS. Sykehusprestene serverer nystekte vafle…

10/10/2023

I dag står Hege på stand på arrangementet Verdensdagen for psykisk helse på Nidaros DPS. Sykehusprestene serverer nystekte vafler til alle som er innom🙂 (Feed…

Les mer

ROM-Agder

Photos from ROM-Agder’s post

29/11/2023

Venter på deg… Suppe for Sjelen …. (Feed generated with FetchRSS) Se flere av Rom-Agders Facebook-oppdateringer.

Les mer

BIKUBEN

A post from Bikuben Regionalt Brukerstyrt senter

29/11/2023

(Feed generated with FetchRSS) Se flere av Bikubens Facebook-oppdateringer.

Les mer

De regionale brukerstyrte sentrene

Sagatun Recovery er en ideell stiftelse som består av avdelingene Sagatun Brukerstyrt Senter, Sagatun Recoveryskole og Sagatun Regionale Ressurssenter.

Våre verdier er medmenneskelighet, åpenhet og likeverd. Sagatun Recovery er både et lokalt og et regionalt brukerstyrt senter. Vi tilbyr et sosialt og støttende fellesskap med aktiviteter, arbeid, kurs og kompetanseheving. Vi styrker brukere og pårørende og fremmer erfaringskunnskap i tjenesteutvikling, undervisning og forskning.

VÅRRES regionalt brukerstyrt senter ligger i Trondheim. VÅRRES er et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.

ROM-Agder er et regionalt brukerstyrt kompetansesenter og ressursbase på psykisk helse-feltet, og holder til i Kristiansand. Vi jobber med tjenesteutvikling, kunnskapsutvikling, kompetanseoppbygging, arbeidstrening og livsmestring.

BIKUBEN Regionalt Brukerstyrt Senter Nord-Norge holder til på Borkenes i Troms. Vårt hovedfokus er livsmestring, selvstyrkning, kurs kompetanseheving med mer.  Vi tilbyr også arbeidstrening og sosialt fellesskap for brukere og pårørende.

KBT holder til i Trondheim. Visjon: Vi løfter brukerstemmen. Erfaring og fag i likeverdig dialog. KBT jobber blant annet med forskning og innovasjon, kurs og evalueringer. Høsten 2020 åpnet KBT Fagskole, som tilbyr utdanningene Erfaringskonsulent og Sosialt entreprenørskap. Høsten 2019 åpnet Glimt recoverysenter.