Politisk engasjement for brukermedvirkning og recovery

Bilde av de Regionale Brukerstyrte Sentrene foran storinget
I januar hadde RBS-ene møter med flere stortingspolitikere. Der møtte vi politikere som var opptatt av bådre brukermedvirkning og recovery.

 

Den 18. og 19. januar hadde vi i de Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS-ene) møter med flere medlemmer av Helse- og omsorgskomitéen. På agendaen var blant annet den nye opptrappingsplanen for psykisk helse, og hvordan RBS-ene kan bidra til å nå målene i den.

 

Framtidens bemanningsutfordringer – og løsninger

RBS-ene har en tydelig rolle og funksjon innen psykisk helse- og rusfeltet, som sikrer innovasjon og nytekning utfra brukere og pårørendes kunnskap. Sentrene bygger bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud gjennom å styrke og løfte frem brukere og pårørendes erfaringskunnskap.

Det er det behov for, om vi skal løse framtidens bemanningsutfordringer. Det handler ikke bare om å få nok hender i helsevesenet, men også hvordan vi kan bygge gode systemer for forebygging og ettervern – slik at vi kan senke presset på tjenestene. Et tema som gikk igjen i møtene med både Even A. Røed (AP), Marian Hussein (SV), Tone W. Trøen (H) og Sandra Bruflot (H), var hvordan vi kan hindre at mennesker blir sittende fast i “loopen”. Det vil si at man går runde på runde i behandlingssystemet uten at man får «hjelp som hjelper», fordi det ikke er noe å bli utskrevet til.

Livene utenfor tjenestene

Uansett hvor god behandling du får, så skal du leve et liv utenfor tjenesten både før og etterpå. “Det er hverdagen som er diamanten”, som en deltaker på et RBS-drevet lavterskeltilbud sa. Her har vi i ideell- og frivillig sektor en veldig viktig rolle, i samarbeid med kommunene og spesialisthelsetjenesten.

For å fremme god helse og livskvalitet i befolkningen er det behov for et systematisk samarbeid mellom det offentlige, ideell og frivillig sektor og sivilsamfunnet. Her ligger det et stort potensial som ikke blir utnyttet godt nok i dag, men som kan bidra til å løse mange av utfordringene vi står overfor. Både for å redusere ensomhet, øke livskvaliteten og redusere presset på helsepersonell. På møtene vi hadde med de ulike politikerne, oppfattet vi at alle var enige i at kommunene ikke kan løse alle oppgaver alene. God helse bygges først og fremst utenfor helsesektoren og det er i lokalsamfunnet man skal leve sine liv.  Det må derfor jobbes på tvers i samfunnet for å skape gode levekår for alle.

Kunnskapsbaserte lavterskeltilbud

En av de største samfunnsutfordringene vi ser i dag, er ensomhet. Det både kan og må vi gjøre noe med. Tilhørighet og identitet er to viktige faktorer for Recovery, og for å leve gode liv. Vi trenger å høre til!

For noen kan et lavterskeltilbud være et sted å starte veien ut av ensomhet. Her har de Regionale Brukerstyrte Sentrene mye erfaring med å utvikle brukerstyrte, recoveryorienterte tilbud. Erfaring vi gjerne deler med flere. I den nye opptrappingsplanen for psykisk helse, skrives det om kunnskapsbaserte lavterskeltilbud. Hva politikerne egentlig legger i det var noe uklart for oss. Da vi møtte Even Røed, kunne han fortelle at recovery er kunnskapsbasert, noe vi er enige i og glade for at politikerne mener.

 

Bilde av Even Røed og Mona Lersveen
Mona Lersveen fra Vårres snakker om barn og unge. Even Røed med sin lærerbakgrunn følger med.

Politikere med engasjement for brukermedvirkning

Alle vi møtte i januar var tydelig opptatt av brukermedvirkning, recovery og bruk av erfaringskompetanse. Marian Hussein uttrykte bekymring for at brukermedvirkning bare blir en sjekkliste, mens Sandra Bruflot sa hun hadde et inntrykk av at brukermedvirkning er noe av det som ryker først.

Det er noe av det samme vi i RBS-ene opplever. Samtidig ser vi at det ikke er viljen det står på, men at det er vanskelig å få til god nok brukermedvirkning under dagens stress og press. Også her kan RBS-ene være med og bidra. Vi tilbyr bl.a. kurs i brukermedvirkning både for brukere, pårørende og fagpersoner. RBS-ene er også involvert i ulike prosjekt som ser på hvordan man kan legge til rette for bedre brukermedvirkning i tjenestene.

Bilde av Marian Hussein, Karin Andersen og Kårhild Løken
Marian Hussein uttrykte mye engasjement rundt brukermedvirkning og at folk skal få bruke ressursene sine.

Ba om hjelp til å ta debatten om recovery

Som Knutepunkt for Recovery og arrangører av Nasjonal konferanse for Recovery, er det å spre kunnskap og engasjement for nettopp Recovery og mer recoveryorienterte tilbud og tjenester høyt på vår agenda.

Derfor var det høyst gledelig da Tone Trøen ikke bare viste et brennende engasjement for Recovery, men også ba oss om hjelp til å ta debatten om Recovery. Det vil vi jobbe for gjennom arrangementer, debatter, kronikker og møter. Vi vil skape en bred allianse mellom offentlig, privat og ideell sektor mot et felles mål om en tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering innen psykisk helse og rus.

 

 

Bilde av Mona Lersveen, Arthur Mandal, Tone Trøen og Sandra Bruflot
Tone Trøen og Sandra Bruflot (H) viste tydelig engasjement for brukermedvirkning og Recovery da vi møtte dem i Oslo i januar.

Finne framtidens løsninger sammen

Psykisk helse har blitt en viktig hjertesak for mange nåværende og tidligere politikere. I forbindelse med møtene i Oslo, fikk vi en egen, og veldig interessant, omvisning i Stortinget med tidligere Stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen. Hun deltok på samlingen som styreleder for Sagatun Recovery.

Med lang fartstid fra Stortinget, også med den forrige opptrappingsplanen for psykisk helse, har Andersen mye kompetanse som er nyttig. En som både kan politikernes språk og kjenner den ideelle sektoren godt, kan bidra til at vi jobber bedre sammen for felles mål rundt framtidens tjenester. Omvisningen ga oss i RBS-ene en litt mer praktisk forståelse av det daglige arbeidet på Stortinget.

Bilde av Karin Andersen
Karin Andersen fortalte RBS-ene om hverdagen på Stortinget