Flere navn klare til årets recoverykonferanse

Bilde av Solrun Steffensen
Bilde av Sigrid Rohde
Kårhild Husom Løken på nasjonal konferanse for Recovery

Solrun Steffensen (NAPHA), Sigrid Rohde (KORUS) og Kårhild Husom Løken er tre engasjerte damer du kan møte under årets miniseminar og workshops.

Workshops, Mental Helse og Helseministerens statssekretær

Arbeidet med årets program går stadig framover. Nå har vi gleden av å presentere flere navn samt tema for miniseminarene. I år blir det færre og lengre parallellsesjoner enn i fjor, slik at det blir mer tid til dialog og workshops.

26. september får vi besøk av den danske psykologen Anders Sørensen. Han er opptatt av nedrapping av psykofarmaka og medisinfrie tilbud.

Anders Sørensen er klinisk psykolog og ph.d. i psykiatri. Anders forsker på nedtrapping av psykofarmaka og har egen praksis i København, hvor han primært hjelper mennesker ut av antidepressiva, antipsykotika, sovemedisin og annen avhengighetsskapende medisin.

Anders er etterutdannet og sertifisert i metakognitiv terapi og interesserer seg for medisinfri, psykoterapeutisk behandling av depresjon, angstlidelser, OCD, psykoser, PTSD og eksistentielle kriser. Ifølge Anders er recovery selvsagt, og den psykiatriske, medisinske forståelse av psykisk lidelse er henlagt i historiebøkene. På konferansen vil han holde innlegg med tittelen Kan medikamenter hindre recovery?

Til å åpne konferansens andre dag, 27. september, kommer Statssekretær Ellen Rønning Arnesen. Hun ble  utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 26. november 2021, og har tidligere arbeidet som spesialrådgiver ved Oslo Universitetssykehus. På dag 2 har vi også fått med oss landsleder i Mental Helse, Ole-Marius Minde Johnsen, under temaet brukermedvirkning.

 

Tid til å lære av hverandre

I årets program er det én runde med miniseminar per dag. Da kan du velge mellom 3 parallelle seminar som består av foredrag og workshops. I evalueringen av fjorårets arrangement, kom det fram at mange ønsket mer tid til å snakke sammen og å gå i dybden. Det ønsker vi å gi rom til i årets program. Under er en kort beskrivelse av de ulike seminarene.

 

Parallelle seminar 26. september

  1. Recoveryorinterte arbeidsformer: Dialogiske praksiser. Foredrag og workshop ved Solrun Steffensen, NAPHA."Nettverksmøter med åpen dialog er en etisk og bærekraftig modell. Dette er en systematisk tilnærming som ivaretar bruker- og pårørendemedvirkning på individnivå, men tilnærmingen kan også benyttes i tjenesteutvikling og på systemnivå. Innlegget inneholder refleksjoner rundt hva som skal til for å lykkes med tilnærmingen og hva som kreves av ansatte i tjenestene for å lykkes. Modellen eller arbeidsmåten åpner opp for at helsepersonell involverer andre aktører på en systematisk måte, og er et supplement til de øvrige tjenestene og passer godt sammen med andre modeller, som for eksempel FACT Ung, ACT og FACT for voksne."
  2. Bolig og Recovery - Recoveryutfordringer i hverdagen. Foredrag og workshop ved Dagfinn Bjørgen, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT.Gjennom blant annet Bruker Spør Bruker-evalueringer har KBT samlet kunnskap om boligtilbud for personer innen psykisk helse- og rusfeltet. Dette har blant annet ført til en rapport og ressursside om boligsosialt arbeid i et brukerperspektiv. I dette seminaret vil vi blant annet snakke om hva som fremmer og hva som kan være til hinder for recovery i botilbud.
  3. Aktivitet og deltkelse: Utendørstrapi - naturen som metode. Foredrag og workshop ved Sigrid Rohde (KORUS) og Are Lerstein (Medvandrerne). Sigrid og Are har begge fått tittelen Årets  Villmarking i henholdsvis 2020 og 2022 for å sette «Naturen som metode» på dagsorden. Sigrid er leder av prosjektet "Utendørsterapi - livsmestring støttet av naturen" i Trøndeag, hvor også Medvandrerne har vært involvert. Det består av en kursrekke for folk som ønsker å ta i bruk naturen som metode, og de begynner etter hvert å bli et godt nettverk i regionen. Se også foredraget Rohde holdt under NAPHA-konferansen i 2022

 

Bilde av et bål
Bålet er viktig for Are Lerstein og Sigrid Rohde, som skal ha workshop om naturen som metode 26. september (Foto fra Unsplash, unsplash.com/@77timon)

Parallelle seminar 27. september

  1. Livskvalitet, levekår og recovery. Foredrag og workshop ved Solrun Steffensen, NAPHA og Kårhild Husom Løken, Sagatun Brukerstyrt Senter. Om foredraget skriver Solrun:«Alle» helsepolitiske føringer går i retning av styrking av lokalbaserte tjenester med et tydelig bruker/innbygger, mestrings-, samhandlings- og folkehelseperspektiv. Aktiv deltakelse og medborgerskap (samfunnet er en viktig arena for recoveryprosesser) og krever en tverrsektoriell tilnærming og nye måter å samhandle og samarbeide på. God helse og livskvalitet i befolkningen er avgjørende også for å oppnå andre samfunnsmål, for eksempel som "innsatsfaktor" for å opprettholde høy sysselsetting og et bærekraftig velferdssamfunn. Statistikken viser at det er en klar sammenheng mellom økonomisk utenforskap og deltakelse i arbeidslivet. Dette inkluderer flere av NAPHA sine prosjekter, både arbeid, bolig, helse og fritid (utendørsaktivitet, musikk og annet). Helse- og sosialtjenesten kan ikke klare dette alene. Vi som er helse og sosialpersonell må også bidra ved å åpne opp for å samarbeide mye mer på tvers av egne enheter og nivå, samt andre lokale aktører og frivillige.

  2. Brukermedvirkning. Foredrag: Brukermedvirkningens mange ansikter ved Ole Petter Askheim. Etterfølges av seminar/workshop.Ole Petter Askheim har nylig gitt ut en ny bok om brukermedvirkning sammen med Jan Andersen. Boka diskuterer betydninger av ulike begrep knyttet til brukermedvirkning. Vi kan lese at "felles for begrepene er at de er normative, men utydelige og tidvis tilslørende. De fortolkes på forskjellige måter av ulike aktører, og alle begrepene kan kritiseres for ikke å drøfte hvilke maktforhold som utspiller seg i tjenesteutøvingen. Boka viser at det bak den mangfoldige begrepsfloraen kan skjule seg ulike interesser, målsettinger og konsekvenser. Debatt og kritisk tenkning blant politikere, representanter for brukerinteresser, tjenesteutøvere og studenter er derfor viktig". 
  3. Forskning på Recovery (engelsk). Foredrag: Målarbeid i recoveryorienterte praksiser - Muligheter og utfordringer  ved Kristin Ørjasæter, Nord Universitet. Etterfølges av workshop/forskerforum. Ørjasæter har forsket på recovery siden 2015, og hennes kompetanse er særlig knyttet til recovery innenfor spesialisthelsetjenesten. Hun har nylig publisert en artikkel om fagpersoners erfaringer med målarbeid. være til stede og støtte individer til å sette og følge egne recoverymål er helt sentralt i recovery-orienterte praksiser. Likevel eksisterer det lite forskning på tematikk og mange fagpersoner (og for så vidt pasienter/brukere) opplever målarbeidet krevende. Derfor tror jeg at et fremlegg knyttet til hva dette kan innebære sett fra fagpersoners ståsted kan være av interesse for fagpersonene, men også de som trenger støtte og motivasjon til å jobbe frem recovery mål som oppleves meningsfullt for dem. "