Ingenting om oss uten oss – Nasjonal konferanse for Recovery og menneskerettigheter

 Velkommen til Gardermoen 16.-17. februar 2022

Hva innebærer menneskerettigheter på feltet psykisk helse og rus? Ingenting om oss uten oss er en konferanse hvor vi setter menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus på dagsorden. En rekke aktører har gått sammen om å skape et levende arrangement hvor det er rom for dialog og refleksjon. Kultur og kreative innslag vil være side om side med faglige diskusjoner.

Blant deltakerne på konferansen håper vi å se fagfolk og ledere fra tjenestene, brukerorganisasjoner, folk med pårørende- og brukererfaring, forskere, beslutningstakere og politikere. Målet er at konferansen i februar skal være startskuddet for en rekke konferanser i et perspektiv på 10 år. Ingenting om oss uten oss har også som mål å fungere som en brobygger mellom erfaring, fag og forskning.  Vi vil skape en bevegelse for demokratisk deltakelse på alle nivå for mennesker med psykososiale livsutfordringer. 

Følg med på konferansens nettside for å få oppdatert informasjon om program og påmelding 

Menneskerettigheter og Recovery 

På den første konferansen vil menneskerettigheter være hovedtema. En egen programkomité, ledet av Bengt Karlsson, jobber nå med å sette sammen en levende konferanse som kan skape bevegelse. Nasjonal konferanse for Recovery søker å være noe mer enn en lang rekke forelesninger hvor noen snakker og andre hører på. Vi ser for oss mange ulike kommunikasjonsformer, fra stand-up til film og Ted Talks til musikk.

Sentralt for konferansen er også dialog og samskaping. Vi håper konferansen kan bli en møteplass hvor vi kan dele erfaring og kunnskap, og bygge bro mellom fag og erfaring. Sammen kan vi utvikle ny kunnskap og bedre tjenester.  

Få en forsmak på programmet i oktober

15. oktober 2021 kan du få en forsmak av konferansen på Verdensteateret i Tromsø. Da blir det et digitalt seminar om menneskerettigheter og recovery, i samarbeid med Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid. Dagen starter med et digitalt seminar, og på kvelden er det tid for debatt. Mer informasjon kommer over sommeren.

Mål: Å skape en bred allianse og et mer inkluderende samfunn

Ingenting om oss uten oss skal være en møteplass hvor vi bygger bro mellom fag, forskning og erfaring. Vi vil løfte fram erfaringskunnskapen og behandling rettet mot livsmestring og deltakelse i samfunnet. I spissen for konferansen står De Regionale Brukerstyrte Sentrene (Sagatun, Vårres, Bikuben, ROM-Agder og KBT), NAPHA og Erfaringssentrum.  

Vi ønsker en konferanse som bidrar til 

  • Å styrke menneskerettighetene til personer med psykisk helse- og rusutfordringer gjennom bevisstgjøring og tematiseringer knyttet til antistigma og sosioøkonomiske forskjeller.  
  • Et mer demokratisk og inkluderende samfunn, der mennesker med psykisk helse og rus-utfordringer blir møtt som likeverdige samfunnsborgere med mulighet for aktiv deltakelse og inkludering i samfunnet.   
  • Mer treffsikre tjenester og tilbud basert på tilnærminger og arbeidsmetoder som bygger på kunnskapsbasert praksis, med likeverdighet mellom fag, forskning og erfaring.  
  • Utvikling av tjenester og tilbud der erfaringskompetanse blir benyttet på en systematisk måte gjennom bruk av erfaringskonsulenter og likeverdig samarbeid med brukere, pårørende og deres organisasjoner.   
  • Et mer helhetlig og samhandlende tjenestetilbud, både i og mellom ulike enheter i kommunen, mellom kommunen og spesialisttjenesten og med ideell og frivillig sektor.   

Videre ønsker vi at konferansen skal bidra til økt forståelse for sosial og personlig recovery innen psykisk helse og rus. Det kan vi få til med et bredt og likeverdig samarbeid mellom bruker- og pårørendemiljøer og fag-, forsknings- og kompetansemiljøer.  

Konferansen er støttet av Helsedirektoratet.

Bakgrunn for den nasjonale recoverykonferansen 

Arbeidet med prosjektet Knutepunkt for Recovery førte til idéen om et større nasjonalt samarbeid for å fremme recoveryorientert praksis. 

De Regionale Brukerstyrte Sentrene har inngått en samarbeidsavtale med NAPHA og Erfaringssentrum, og siden etablert samarbeid med en rekke relevante organisasjoner og fagmiljø som nå arrangerer konferansen sammen. 

Organisering av konferansen

Leder for konferansens styringsgruppe er Kårhild Husom Løken. Leder for prosjektgruppen er Dagfinn Bjørgen. Leder for programkomitéen er Bengt Karlsson. I tillegg til Bengt og hovedarrangørene for konferansen (De Regionale Brukerstyrte Sentrene, NAPHA og Erfaringssentrum) består programkomitéen av representanter fra Mental Helse, RIO, Sykehuset Innlandet, Recoveryakademiet, NK-Rop og WAPR. 

For mer informasjon og oversikt over alle samarbeidspartnere, følg med på konferansens nettside.  

Kårhild Husom Løken, leder styringsgruppen for konferansen gleder seg:

– Tenk at drømmen om å arrangere en nasjonal konferanse for Recovery faktisk er i ferd med å bli en realitet!

Som leder for ett av de regionale brukerstyrte sentrene i Norge, er jeg beæret over å være leder for styringsgruppa og lede dette arbeidet. Gjennom vårt prosjekt «Knutepunkt for Recovery på regionalt og nasjonalt nivå», er en av konklusjonene at for å lykkes med Recovery, må vi samarbeide på tvers av organisasjoner og regioner om utvikling av nettverk og arenaer for diskusjoner og utvikling av feltet. NAPHA og Erfaringssentrum er medarrangører av konferansen og en rekke organisasjoner er samarbeidspartnere.
 
Stor takk til Helsedirektoratet som støtter konferansen økonomisk. Jeg gleder meg og håper og tror at dette arbeidet skal sette et solid fotavtrykk på rus- og psykisk helsefeltet, i et tydelig samfunnsperspektiv framover!

Les hele hilsenen fra Kårhild her
Bengt Karlsson er leder for programkomitéen for konferansen. De er i gang med å lage programmet både for konferansen i februar og seminaret i oktober.

– Vi er gått i gang med programmet til webinaret den 15.10. kl.12. til 15.30. Flere sentrale innledere klare. Når det gjelder konferansen i februar er det ennå for tidlig å si noe om den. Det vi vet er at det blir både internasjonale og nasjonale bidragsytere.
Det være seg forskere, brukere, erfaringsmedarbeidere, fagfolk, pårørende og mange, mange andre.
Dagfinn Bjørgen er leder av prosjektgruppen for konferansen.